Zatvori
уторак, јун 27, 2017

297
A picture taken on January 28, 2015 shows stray dogs, among the 450 which have found shelter and food in improvised shelter operated only by volunteer in Nis, 200 km south of Belgrade, Image: 216608870, License: Rights-managed, Restrictions: , Model Release: no, Credit line: Profimedia, AFP

psi lutalicePsi i mačke lutalice uzrok su velikih šteta u lovištima. Ali izvorište problema kada govorimo  o psima i mačkama lutalicama su naseljena mesta, a ne lovišta. Saradnja sa NVO je poželjna, njihova inicijativa vredna pažnje i za pohvalu i lovci tj korisnici lovišta treba da iskoriste šansu za saradnju sa NVO. Svakako za očekivati je da ta saradnja bude konstruktuvna, obostrana i društveno korisna.

Pojedine NVO predlažu izradu nacionalne strategije za rešavanje problema napuštenih životinja. To je predlog vredan razmišljanja. Ali ova zemlja je zatrpana strategijama, SWOT analizama, primerima „dobre prakse“ iz EU, a sve u skladu sa „održivim razvojem“. Obaška što se strategije pišu uz neizostavnu pomoć eksperata iz EU ili eksperata nevladinog sektora, što opet košta. Na žalost svedoci smo da su strategije često deklarativnog karaktera, bez realne analize šta i pod kojim uslovima treba činiti da se problem reši. Veoma često tim strategijama nedostaje jasan finansijski okvir, tj koliko će da košta sprovođenje neke strategije i koji resursi su za to potrebni. Izrada i usvajanje strategija dugo traje.

Umesto strategija, možda su potrebnija konkretna i operativna rešenja. Zato se predlaže operativno i konkretno rešenje u pet koraka.

Prvi korak

Da NVO zajedno sa lovačkim udruženjima i korisnicima lovišta, umesto podataka iz anketa upućenih lovcima koristeći svoje kadrove, sakupe podatke i izvrše odgovarajuće analize o sledećem:

 • Dali su  organi jedinica lokalne samouprave uradili programe kontrole i smanjenja populacije napuštenih pasa i mačaka prema specifičnostima sredine?
 • Kako se sprovode ti lokalni planovi ?
 • Da li organi jedinica lokalne samouprave propisuju mesto i način izvođenja kućnih ljubimaca, a naročito pasa i mačaka na javne površine?
 • Da li su lokalne uprave u tim poslovima konsultovali ili angažovali korisnike lovišta?
 • Da li je zbog ne sprovođenja zakona i gore navedenih upravnih i organizacionih mera iko ikada snosio zakonske sankcije?!
 • U tom pogledu zatražiti od državnih organa angažovanje komunalne i veterinarsle inspekcije, po potrebi i komunalne policije.
 • Po svemu sudeći loše funkcionisanje prihvatilišta tj azila za pse i mačke lutalice predstavlja ključan problem. Postoje indicije da jedan deo pasa i mačaka lutalica iz tih prihvatilišta završi u  šumi, polju tj lovištu!

 Drugi korak

Potrebna je promena Zakon o udruženjima sa ciljem da se obezbedi efikasniji zakonski okvir za praćenje poslovanja udruženja, NVO, i lovačkih udruženja koja su korisnici lovišta, a koji imaju prihvatilišta za pse i mačke lutalice, tj prihvatilišta za zbrinjavanje zaštićenih divljih životinja .

 Treći korak

Predlog promene Zakona o divljači i lovstvu

Član 29. Zakona o divljači i lovstvu treba da glasi:

Psi i mačke koji se bez kontrole kreću u lovištu, ako su udaljeni više od 200 metara od stambene ili neke druge zgrade mogu se odstreliti bez dozvole.

Ministar donosi propis o uslovima i načinu pod kojima se mogu puštati, voditi i koristiti psi u lovištu.

Predlog promene Zakona o dobrobiti životinja

Član 17. treba da glasi:

Lišavanje životinje života obavlja se na human način koji prouzrokuje trenutnu i sigurnu smrt.

Lišavanje životinje života na human način mora se obavljati uz prethodno omamljivanje životinje, osim kod prinudnog lišavanja života radi prekida patnje i bola nastalog usled patološkog stanja, povrede, zarazne bolesti ili prisustva pasa i mačaka lutlica u lovištima. Ukoliko zbog tehničkih i organizacionih uslova nije moguća primena omamljujućih sredstava, primeniti druge metode primerene uslovima na terenu.

Životinju u naseljenim mestima može lišiti života samo veterinar ili veterinarski tehničar pod nadzorom veterinara ili drugo obučeno lice pod nadzorom veterinara, osim u slučajevima kada je ugrožena bezbednost ljudi, životinja, zatim ako je ugroženo održivo gazdovanje lovištem, ugrožena zaštita biodiverziteta u prirodi, i ako ovim ili drugim zakonom nije drukčije propisano.

O lišavanju života pasa i mačaka lutalica u lovištima stručne službe korisnika lovišta su u obavezi da dostave odgovarajući izveštaj nadležnom veterinaru tj veterinarskoj inspekciji.

Lica iz stava 3. ovog člana dužna su da posle sprovedenog postupka lišavanja života provere da li je nastupila smrt životinje.

Ministar propisuje bliže uslove i sredstva za lišavanje životinje života.

Član 82. stav 1 tačka 45 treba da glasi

Novčanom kaznom od 100.000 do 1.000.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice, ako:

45) liši životinju života suprotno članu 17. stav 3. i 4.  ovog zakona;

Četvrti korak

Uz pomoć NVO, udruženja građana i odgovarajućih državnih organa proveriti na terenu dosadašnju primenu sledećih pravilnika i efekte primene istih:

 • P R A V I L N I K O NAČINU OBELEŽAVANjA I REGISTRACIJE PASA I MAČAKA;
 • PRAVILNIK O NAČINU DRŽANjA PASA KOJI MOGU  PREDSTAVLjATI OPASNOST ZA OKOLINU;
 • P R A V I L N I K O USLOVIMA KOJE MORAJU DA ISPUNjAVAJU  PRIHVATILIŠTA I PANSIONI ZA ŽIVOTINjE ;
 • PRAVILNIK O NAČINU RAZVRSTAVANjA I POSTUPANjA SA SPOREDNIM PROIZVODIMA ŽIVOTINjSKOG POREKLA, VETERINARSKO-SANITARNIM USLOVIMA ZA IZGRADNjU OBJEKATA ZA SAKUPLjANjE, PRERADU I UNIŠTAVANjE SPOREDNIH PROIZVODA ŽIVOTINjSKOG POREKLA, NAČINU SPROVOĐENjA SLUŽBENE KONTROLE I SAMOKONTROLE, KAO I USLOVIMA ZA STOČNA GROBLjA I JAME GROBNICE
 • Pravilnik o uslovima koje moraju ispunjavati prihvatilišta za zbrinjavanje zaštićenih divljih životinja.

Peti korak

Postupanje stručnih i lovočuvarskih službi korisnika lovišta sa psima i mačkama lutalicama, mora biti  strogo u skladu sa usvojenim promenama Zakon o dobrobiti životinja, promenama Zakona o divljači i lovstu, promenama Zakona o udruženjima i odgovarajućim podzakonskim aktima.

Naravno ovo rešenje u pet koraka treba i može biti predmet diskusija i određenih analiza, ali sigurno nudi opcije koje su jeftinije, racionalnije i efikasnije od izrade strategije.

Branislav Šarčević

0

lekarsko uverenjeeMožda zvuči neverovatna priča ali je istinita. Radnja se dešava u Vršcu. Čovek živi i radi u Švedskoj a naš je državljanin, voli lov i naravno lovac je. Želi u Srbiji da kupi oružje i da postane član naše lovačke organizacije. Ali onda počinje naša priča.

 

Pravilnik o obaveznom zdravstvenom pregledu odnosno utvrđivanju zdravstvene sposobnosti koji je stupio na snagu po Zakonu o oružju i municiji ove godine nalaže da se takav pregled pod „mus“ uradi i naravno kada ga prođete stičete pravo za dalju proceduru oko nabavke oružja. I naš čovek, naravno, odlazi u medicinsku ustanovu kojoj je to delegirano da može da radi i izdaje lekarska uverenja. I gle čuda, po Pravilniku morate imati izabranog lekara a da bi imali takvog „docu“ morate biti osiguranik našeg zdravstvenog sistema. Ako radite u inostranstvu e onda logično tamo plaćate sve  te doprinose pa onda niste u Srbiji sa srpskom zdravstvenom knjižicom. A bez takvog dokumenta nemate ni izabranog lekara. Onda logično stupa na snagu Pravilnik i Zakon o oružju i municiji koji vam jasno kaže da ne možete takav pregled obaviti pa ni dobiti validno lekarsko uverenje o zdravstvenoj sposobnosti a bez njega nema kupovine i nabavke oružja. Znači…ne možeee.

I tako junak naše priče, čovek željan i lova i domovine ostade bez mogućnosti da sebi kupi nešto malo oružja. Iznenađen pa i uvređen, u neshvatanju situacije, zatečen i uzbuđen upita odgovorne, i šta sad da radim a odgovor onakav kakav biste i očekivali, obratite se ministarstvu.

Eeee Srbijo među šljivama.

Napomena: Ovo nije izmišljena priča, dogodila se na Ivanjdan, 7.7.2016 godine u Vršcu a ime našeg junaka sačuvaćemo u tajnosti jer ko zna…da neki đavo ne izađe između onih šljiva.

J.T.

4

Lovako oružjeOdržan drugi sastanak na vrhu

Dana 08.06.2016. godine u Beogradu, u Ministarstvu unutrašnjih poslova je održan drugi sastanak povodom inicijative da se izmene podzakonska akta u vezi sprovođenja Zakona o oružju i municiji.

Lovački savez Srbije su na ovom sastanku predstavljali predsednik saveza Dragan Šormaz i članovi Upravnog odbora dr Aleksandar Milovančev i Tomislav Radosavljević, zatim advokat Snežana Rakočević, Zoran Petronijević -predstavnik Nacionalne asocijacije za oružje Srbije i Dragan Savić -predstavnik Sektora proizvođača i trgovaca lovačkim i sportskim oružjem, municijom i opremom.
Razgovaralo se o svim otvorenim pitanjima  do tančina, a naročito u pogledu obuke i posudjivanja oružja.
Može se zaključiti  da je Lovačka komora Srbije, u konsultacijama  koje su vođene, po našem saznanju  još  iz  vremena prethodnog ministra, predlagala neadekvatna i  pogrešna rešenja za lovce, (što se može videti navedeno u četvrtom pasusu, na drugoj strani, dopisa upućenog iz Kabineta ministra unutrašnjih poslova).

U Ministarstvu unutrašnjih poslova su priznali da su pogrešili što nisu konsultovali Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, odnosno Upravu za šume i  Lovački savez Srbije, koji su i na ovom primeru pokazali da su daleko kompetentniji od lovačke komore, posebno u temama životno važnim za lovce.

Dogovoreno je da se održi još jedan sastanak i da naši predlozi  uđu u nove pravilnike. Očekujemo da posle formiranja  nove Vlade Republike Srbije pravilnici i zvanično budu promenjeni,  u skladu sa našim predlozima.

Obavešteni smo da se i Pravilnik o utvrđivanju zdravstevne sposobnosti fizičkih lica za držanje i nošenje oružja (koji je u nadležnosti Ministarstva zdravlja RS), menja  u skladu sa našim predlozima.

Na žalost,  ovakav kakav je, još uvek je važeći i nije stavljen van snage,  iako su pojedini lovački mediji  najavljivali da će se to dogoditi zbog nečijih intervencija.
Pokazalo se da država mnogo ozbiljnije radi i da joj je potreban ozbiljan partner poput Lovačkog saveza Srbije, koji može da brani i zastupa  interese lovaca, a ne uticajni pojedinci. Očekujemo da će se i taj pravilnik uskoro izmeniti.

LSS Press

0

 

P1011546Primena klopke za predatore može biti  važno sredstvo u okviru gazdovanja u lovištima sa sitne divljači i u zaštiti prirode. To su sredstva i način koji odgovaraju izazovu XXI veka.te delotvorno, selektivno i poštedno regulišu premnožene vrste predatora, U lovištima sa pretežno sitne divljači ovo garantuje veću održivu iskorišćenost divljači, i u slučaju priliva većih sredstava omogućuje veće izvore za održavanje životnog prostora za divljači za održavanje biološkog diverziteta.

Osnovni zahtev je da uz tačno određena pravila, samo obučene osobe mogu upotrebljavati klopke. Sa time se mogu izbeći nezgode, hvatanje neciljnih vrsti i da hvatanjem ciljnih vrsta predatora ista ne trpi istrebljenje ispod internacionalnih normi.

Treba konstatovati da nema sto postotno selektivnih i poštednih klopki.

Kod klopki koje živo hvataju ciljne predatore selektivnost je zagarantovano, jer kod hvatanje neciljnih predatora ovi mogu biti pušteni na slobodu. Kod klopki koji ubijaju mnogo je važnija selektivjnost, jer životinju koja aktivira klopku više je ne možemo osloboditi. S toga kod ovih klopki selektivnost garantuju, sam mehanizam delovanja klopki, način razmeštanja i postavljanja istih.

Postoji sporazum između EU. Kanade i Ruske Federacije o propisima za upotrebu selektivnih klopki. U okviru tog sporazuma više Evropskih zemalja koriste klopke u gazdovanju  predatorima u svojim lovištima pretežno sitne divljači i to sa izuzetno dobrim rezultatima.

Pošto država daje lovišta na gazdovanje udruženjima, ne samo za lov, stoga u okviru gazdovanja lovištem metodu upotrebe selektivnih poštednih klopki smatram dovoljno ekonomičnim  i svrsishodnim  za održavanje biološkog diverziteta, i postoji potreba da ih uvrstimo u paletu ekonomskih načina gazdovanja predatorima a višak  preostalih raspoloživih  sredstva da skoncentrišemo na poboljšanje ekoloških uslova u lovištima.

Momentalno narušeni odnos predatora i plemenite divljači u lovištima Vojvodine ovo čini još aktuelnijim .

 

Dr Zoltan Namestovski

 

5

3799_1477_zoomed_benelli_ethos_2 (1)Prošlogodišnja skupštinska rasprava o novom Zakonu o oružju i municiji, obilovala je masom proizvoljnih, paušalnih, i nestručno sročenih podataka, gde su se čak i termini tipa „oružani list“ često koristili i to čak od poslanika koji su rekli da imaju oružje. Mogli su bar da pročitaju da na ORUŽNOM LISTU nema A posle Ž. Toliko o tome koliko su bili spremni za diskusiju, o tom, inače važnom zakonu. Stalno se baratalo paušalnom ocenom koliko nelegalnog oružja ima kod građana i to se uzimalo kao argument za restriktivnu politiku prema vlasnicima legalnog oružja. Zašto bi nekog vlasnika legalnog oružja, trebalo da bude briga koliko ima nelegalnog oružja. Time treba da se bave bezbednosne strukture i pravosuđe. Često se u medijima spekuliše koliko je krivičnih dela izvršeno vatrenim oružjem, ali još nigde nismo videli statistiku koliko je u poslednjih, recimo 10 godina, izvršeno krivičnih dela legalnim a koliko nelegalnim oružjem. Pitanje je da li uopšte takva statistika postoji, ili se sve trpa u „u isti koš“?

Inače novi zakon je doneo neke novine kao poboljšanje, tipa, slobodna kupovina municije, vazdušnih pušaka i sl., ali je doneo i nove restrikcije i materijalna davanja građana. Lekarsko uverenje predstavlja novinu i NAOS to podržava, ali vaditi uverenje na svakih 5 godina predstavlja teret za građane. Pri polaganju vozačkog ispita, recimo sa 18 godina, tada vadite lekarsko uverenje i do 65-te godine „vozi Miško“, niko te ne pita da li si za tih 47 godina u međuvremenu oslepeo, ogluveo, da li si možda psihički labilan ili si postao notorni alkoholičar. I nije važno što svaki dan voziš i takav ugrožavaš sve oko sebe, ali je strašno bitno da lovac koji u proseku koristi oružje 10 puta godišnje ili onih 98% vlasnika pištolja koji ih godinama nisu uzeli u ruku, da svakih 5 godina idu na lekarski pregled. Međutim zakonodavac je za buduće vlasnike oružja, predvideo lekarski pregled, koji će svakog ko ga prođe, direktno kandidovati za kosmonauta. Naime, postavljeni su takvi kriterijumi za psiho fizičko stanje vlasnika oružja, kao da su prepisani iz NASA-a propozicija za kosmonute. Pitanje je koliko bi policajaca i vojnika ostalo u službi ako bi se striktno izvršio nad njima pregled kakav je propisan za vlasnike oružja. U stvari, bilo bi dobro da svi koji se bave politikom prođu kroz takav lekarski pregled, jel ko zna dokle bi onda Srbija dogurala. Bila bi bolja od Švajcarske. Elem, u svakom slučaju, ako imate neki kilogram viška ili ako ste niski rastom, ili mršavi, imate povišen šećer i holesterol, ili nosite naočare, ili vam ne daj Bože fali neki prst na ruci, po zamisli zakonodavca tj. onog lica (koje ima, ime i prezime) koje je napisalo i potpisalo Pravilnik, može se desiti da ne dobijete lekarsko uverenje sa pozitivnim mišljenjem. E sad, možete da tužite državu i lekara zbog diskriminacije jel nigde u normalnom svetu ne postoje takve zdravstvene propozicije, pod uslovom da niste vojni pilot. To u praksi izgleda ovako: Dolazi sredovečni bankarski činovnik, uz to još i lovac sa lovačkim stažom od 30 godina, i zahvaljujući svom poslu, malo je povio kičmu nabio neki kilogram viška, nosi naočare i seda pred doktora. Ovaj ga gleda i kaže Ti debeli nećeš moći da dobiješ uverenje, zašto nisi vodio računa o svom izgledu, ovde prolaze samo manekeni sa propisanim proporcijama, visina + masa i tome sl. pa kad smršaš a ti dođi ponovo. A zamislite tek, ako dođe rudar, ili zemljoradnik, i nije kriv što živi u zemlji gde je zdravstvo i zdravstveno stanje nacije takvo kakvo jeste, i još neko treba da mu to uzme kao otežavajuću okolnost, i proglasi ga nesposobnim da ima oružje. Znači li to da je taj automatski nesposoban da sutra brani zemlju. Lekarski pregled treba da bude, ali samo u oblasti mentalnog zdravlja, što je kod vlasnika oružja naj važnije.

Kad dobijete vozačku dozvolu niko neće ići po vašem komšiluku da se raspituje kakav ste čovek, dali ste skloni alkoholu i nasilju. Zato slobodno pijte (dok vas ne uhvate), slobodno se bahato ponašajte u saobraćaju jer prevencija ne postoji, odgovaraćete tek kad napravite neku nesreću. Ako kažete komšiji u raspravi da će te ga, na primer, zgaziti autom, mirno spavajte niko neće doći da vam uzme auto. E sad, ako podnesete zahtev za nabavku oružja, budite sigurni da će se policija raspitivati (ostatak iz vremena Josipa Broza) po komšiluku o vašem liku i delu, i ako niste po volji komšiji, recimo imate lepšu ženu od njegove, ili terate razdeljak na levo a njemu se sviđa na desno, budite sigurni da od oružja nema ništa. Desi se da komšija i ne zna uopšte ko ste vi, ali da se napravi važan pred policajcem (sindrom balkanskog špijuna) ocrniće vas na sva usta. Problem tzv. terenske provere je u kršenju diskrecije podnosioca zahteva za oružje. Zašto bi policija davala informaciju neovlašćenim licima (komšiji) da vi želite da nabavite oružje. To lice može da zloupotrebi tu informaciju i da nanese štetu podnosiocu zahteva. Inače ste dužni da pri podnošenju zahteva priložite uverenje iz suda da niste pod istragom, policija po službenoj dužnosti vrši proveru po krivičnoj evidenciji, plus lekarsko uverenje i ako je tu sve čisto ne postoji zakonska prepreka za dobijanje oružja. Kakve komšije i „rekla, kazala“. E, ali tu postoji i tzv. diskreciono pravo (takođe recidiv iz vremena Josipa Broza) policije, pa i ako ste čisti kao sunce, ne dobijete oružje. Nikad nikom nije jasno po kojim kriterijumima funkcioniše institut diskrecionog prava. Ako je to volja jednog čoveka, da li to znači, da ako danas odlučuje o vašem zahtevu, a njega ne daj Bože baš danas boli kurje oko, vi nećete dobiti oružje. Diskreciona prava pojedinaca, su najbolji uvod u korupciju.

Pravnici tvrde, da se stepen građanskih sloboda i demokratije jedne zemlje, ogleda upravo kroz zakon o oružju. Kako je moguće da se u Austriji može kupiti lovačka puška samo na ličnu kartu, a da je to u Srbiji nemoguće. Zar su Srbi manje odgovoran narod od Austrijanaca? Ko je taj ko je sebi dao slobodu, da ceo narod proglasi inferiornim u odnosu na neki drugi narod? Dali se to država plaši svog vlastitog naroda, dok od njega očekuje da joj bezrezervno veruje u svim eksperimentima koje sprovodi nad istim. Demokratske vrednosti svake vlasti, ogledaju se upravo u liberalnom odnosu prema svojim građanima a ne u restrikciji prava i sloboda, a jedno od tih prava je i pravo na legalno posedovanje oružja. Po zvaničnim podacima u Srbiji ima 1.100.000 reistrovanog legalnog oružja što je od prilike 1 oružje na 8 stanovnika, dok je u Evropi taj broj veći, pa ide i do 1 oružje na 2 stanovnika. Uzmimo na primer da jedan vlasnik oružja ima u proseku dva registrovana oružja što je oko 550.000 odraslih ljudi, sa pravom glasa, ali tu su i članovi njihove porodice koji takođe imaju pravo glasa. E sad neka se zapitaju oni koji donose ovakve zakone, da li im nešto znače tih „tričavih“ bar 1.000.000 glasova, ili ne.

I na kraju ipak se pitamo kome je toliko stalo da razoruža legalne srpske vlasnike oružja?

NAOS

1

На основу члана 38. став 13. Закона о оружју и муницији („Службени гласник РС”, број 20/15),

Министар унутрашњих послова доноси

ПРАВИЛНИК

о обуци у руковању ватреним оружјем, условима за бављење поправљањем и преправљањем оружја и прометом оружја и муниције

 Службени гласник РС“, број 13 од 19. фебруара 2016.

Члан 1.

Овим правилником прописују се услови за бављење обуком у руковању ватреним оружјем (у даљем тексту: обука), програм, услови и начин спровођења обуке, услови и начин поправљања и преправљања оружја, промета оружја, основних делова за оружје и муниције.

 1. Обука у руковању ватреним оружјем

 Члан 2.

Обуком могу да се баве правна лица и предузетници којима је, од стране надлежног органа, у складу са законом, одобрено бављење том делатношћу, односно обуком (у даљем тексту: организатор обуке).

Члан 3.

Обука се састоји од теоретског и практичног дела.

Теоретски део обуке састоји се од 12 часова у трајању од 45 минута и обухвата следеће области, и то:

1) правни аспект држања, ношења и употребе ватреног оружја – у трајању од 4 часа;

2) безбедно руковање оружјем – у трајању од 4 часа,

3) основе балистике и технике гађања – у трајању од 4 часа.

Практични део обуке састоји се од 8 часова у трајању од 45 минута и обухвата следеће области, и то:

1) безбедно руковање оружјем – у трајању од 4 часа,

2) практично гађање ватреним оружјем – у трајању од 4 часа.

Обука се спроводи по Програму обуке за руковање ватреним оружјем (у даљем тексту: Програм) који је одштампан у прилогу овог правилника (Прилог) и који чини његов саставни део.

Члан 4.

Организатор обуке за спровођење теоретског дела обуке мора имати простор који, је у саставу истог грађевинског објекта, и обухвата:

1) учионицу за теоретску обуку односно провере знања (у даљем тексту: учионица), чија површина мора износити најмање 25 m² и бити облика који омогућава фронтално, групно и индивидуално извођење теоријске обуке, односно индивидуалну проверу знања, са средствима, училима и опремом за спровођење обуке;

2) просторију за административне послове, чија површина мора износити најмање 8 m².

Члан 5.

Организатор  обуке  за  спровођење  практичног  дела  обуке  обезбеђује  простор  за извођење гађања ватреним оружјем, односно стрелиште за практичну обуку у руковању ватреним оружјем  (у даљем тексту:  стрелиште), које може бити на отвореном или затвореном простору и које мора бити опремљено техничким средствима и опремом неопходном за спровођење практичне обуке гађања ватреним оружјем, тј. метама, школском муницијом, антифонима и средства за чишћење оружја.

Члан 6.

Стрелиште се изграђује тако да се обезбеде мере заштите које приликом извођења практичне обуке гађања онемогућавају излетање пројектила из зоне или простора стрелишта  и  одбијање  испаљених  пројектила,  односно  гарантују  безбедност  лица унутар  и  изван  стрелишта,  што  се  утврђује  балистичким елаборатом израђеним од стране балистичара који има стечено високо образовање машинске струке.

Стрелиште мора да испуњава прописане мере заштите од пожара и експлозија утврђене посебним прописима којима је уређена област заштите од пожара и експлозија и услове заштите животне средине.

Затворена стрелишта се изграђују се тако да се, поред услова из ст. 1. и 2. овог члана, обезбеђује:

1) да систем за вентилацију просторије за извођење гађања ватреним оружјем буде независан,   са   најмање   пет   измена   ваздуха   на   сат,   са   електричним   блокадама инсталација осветљења и покретача мета у функцији вентилације и са вентилатором у против-експлозивној заштити;

2) да испред хватача зрна буде уграђена гумена трака – завеса, на начин који онемогућава повратак зрна;

3) да све избочине, стубови, отвори, вентилациони канали и електричне инсталације буду заштићени блендама;

4) да између стрељачких места на ватреној линији буду постављене непробојне преграде, које онемогућавају пробој од бочно испаљеног метка, неконтролисаног кретања чаура, повређивање или ометање суседног стрелца и

5) да унутрашњи зидови и под буду равни и глатки.

Отворена стрелишта изграђују се тако да се поред услова из ст. 1. и 2. овог члана, обезбеде и услови из става 3. тач. 2)–5) овог члана.

Члан 7.

Организатор обуке спроводи обуку, у смислу овог правилника, употребом ватреног оружја за које се спроводи обука – пиштоља, револвера, малокалибарске пушке, ловачког оружја – са олученим или глатким цевима, спортског оружја и аутоматске пушке, са употребом одговарајуће муниције.

Члан 8.

Обуку  могу  да  изводе  предавачи  и  инструктори  који  имају  одговарајућу  стручну спрему и искуство и то:

1) предавач за област „Правни аспект држања, ношења и употребе ватреног оружја”

(1) са стеченим високим образовањем на основним академским студијама у обиму од најмање   240   ЕСПБ   бодова,   са   звањем   дипломираног   правника   или   звањем криминалисте и најмање пет година радног искуства на пословима безбедности,

(2) десет година радног искуства у безбедносним службама на пословима са оружјем са високом стручном спремом у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова;

2) предавач за област „Основе балистике и технике гађања” – са стеченом, најмање, средњом стручном спремом у четворогодишњем трајању и који има најмање пет година радног искуства на пословима безбедности;

3) предавач за област „Безбедно руковање оружјем” и „Практично гађање ватреним оружјем” – са стеченом, најмање, средњом стручном спремом у четворогодишњем трајању и који има најмање пет година радног искуства у безбедносним службама на пословима са оружјем или који је рангирани спортиста стрељачког спорта, са положеним испитом из области противпожарне заштите.

Члан 9.

Пријаву за похађање обуке подноси физичко лице које намерава да похађа обуку (у даљем тексту: кандидат).

У пријави кандидат прецизира оружје за које жели да буде обучен, и то:

1) пиштољ и револвер;

2) малокалибарска пушка;

3) ловачка пушка са олученим цевима;

4) ловачка пушка са глатким цевима;

5) аутоматска пушка.

Члан 10.

Организатор   обуке   дужан   је   да   евидентира   присуство   кандидата   теоретској   и практичној обуци и начин провере знања стечених током обуке, као и оцену нивоа обучености за руковање ватреним оружјем.

Током провере знања стечених за време обуке организатор обуке дужан је да обезбеди присуство представника надлежног органа.

Кандидату који  је  похађао  обуку  у  целини  и  који  је  у потпуности  оспособљен  за руковање ватреним оружјем организатор обуке издаће потврду.

Потврда о похађању обуке и обучености за руковање ватреним оружјем (Образац), одштампан је у прилогу овог правилника и чини његов саставни део.

Члан 11.

Кандидат који из оправданог разлога прекине похађање обуке или не приступи провери знања може, у року од три месеца, наставити похађање обуке и приступити провери знања.

Уколико кандидат, без оправданог разлога, прекине похађање обуке или не приступи провери знања, сматраће се да није похађао обуку.

 1. Послови поправљања и преправљања оружја

 Члан 12.

Поправљањем и преправљањем оружја могу се бавити правна лица и предузетници којима је, од стране надлежног органа, у складу са законом, одобрено бављење том делатношћу (у даљем тексту: овлашћени сервисер).

Члан 13.

Физичко лице које непосредно обавља послове поправке и преправке оружја у име овлашћеног сервисера мора имати најмање  средњу стручну спрему машинског или техничког смера, уверење о обучености у руковању ватреним оружјем (пиштољи и револвери,  ловачке пушке са олученим цевима,  ловачке пушке  са  глатким цевима, малокалибарска пушка и аутоматска пушка).

 1. Послови промета оружја

 Члан 14.

Прометом оружја, основних делова за оружје и муниције могу се бавити правна лица и предузетници којима је, од стране надлежног органа у складу са Законом, одобрено бављење овом делатношћу (у даљем тексту: овлашћени продавац).

Члан 15.

Стручним кадром који обавља послове из делатности овлашћеног продавца сматра се физичко лице које има најмање средњу стручну спрему и  уверење о обучености у руковању  ватреним  оружјем  (пиштољи  и  револвери,  ловачке  пушке  са  олученим цевима, ловачке пушке са глатким цевима, малокалибарска пушка и аутоматска пушка).

Члан 16.

Пре продаје оружја из категорије Б, овлашћени продавац може приступити софтверској апликацији Министарства унутрашњих послова ради провере аутентичности приложеног одобрења за набављање оружја или основних делова за оружје.

 1. Прелазна и завршна одредба

 Члан 17.

Даном почетка примене овог правилника престаје да важи Правилник о ближим условима обављања, начину спровођења и програму обуке за руковање ватреним оружјем („Службени гласник РС”, бр. 1/99 и 30/00).

Члан 18.

Овај  правилник  ступа  на  снагу  осмог  дана  од  дана  објављивања  у  „Службеном гласнику Републике Србије”, а почиње де се примењује 5. марта 2016. године.

 

ПРИЛОГ ПРОГРАМ ОБУКЕ ЗА РУКОВАЊЕ ВАТРЕНИМ ОРУЖЈЕМ

 1. I. Теме и питања за теоретски део:

Правни аспект држања, ношења и употребе ватреног оружја:

Појам оружја, ватрено оружје, основни делови за оружје, категорије оружја, дозвољеност и забрана набављања, држања и ношења оружја, забрана промета, набављања и држања одређене додатне опреме и одређених врста муниције, исправе о оружју, услови за физичка лица за набављање и држање оружја из категорије Б, здравствена  способност,  набављање  оружја  из  категорије  Б,  набављање  и  држање оружја из категорије Ц, набављање и држање оружја из категорије Д, врсте оружних листова, колекционарска дозвола, уговори о преносу власништва над оружјем, набављање муниције, справљање муниције, набављање основних делова оружја, регистрација оружја, ношење оружја, онеспособљавање оружја, престанак испуњености услова за држање оружја, поступак у случају смрти власника оружја и наслеђивање оружја, поступак са нађеним оружјем и муницијом, поступак са несталим оружјем, руковање оружјем и давање оружја на послугу, преношење оружја, преношење оружја преко државне границе, прелазак оружја у власништво Републике Србије, набављање и продаја оружја и муниције од стране овлашћених  продаваца, набављање и држање оружја правних лица и предузетника, посредовање у промету оружја и муниције (брокеринг), превоз оружја и муниције, прекршаји предвиђени Законом о оружју и муницији, нужна одбрана, крајња нужда, прекорачење нужне одбране, прекорачење крајње нужде, незаконит лов, изазивање опште опасности, насилничко понашање, израђивање и набављање оружја и средстава намењених за извршење кривичног дела, недозвољено држање оружја и експлозивних материја, основи кривичног поступка.

Безбедно руковање оружјем:

Безбедносни услови складиштења муниције, утицај топлоте на иницирање муниције, пиротехничка средства и муниција, опасности од ицијалних експлозива и барута, експлозија, детонација и дефлаграција, муниција – врста, калибри, особине и начин одржавања, опис појединих врста оружја и њихових делова, техничке карактеристике оружја,  поређења  и  разграничења  у  односу  на  друга  оружја  исте  врсте,  безбедно ношење оружја, безбедност на стрелишту, пражњење и пуњење оружја, расклапање и склапање оружја, упуцавање (ректификација) оружја, одржавање оружја (преглед, чишћење, подмазивање, конзервација), средства за чишћење и подмазивање оружја, најчешћи застоји на оружју и њихово отклањање.

Основи балистике и техника гађања ватреним оружјем:

Процес опаљења метка, облик и елементи путање пројектила кроз ваздух, чиниоци који утичу на кретање пројектила кроз ваздух, енергија и пробојност пројектила на циљу, максимални домет пројектила, рикошет, ставови за гађање, врсте и опис појединих ставова,  најпогоднији  ставови  за  одређене  врсте  гађања,  правилно  држање  оружја, начин нишањења одређеним врстама оружја и нишана и избор нишанске тачке, дисање и окидање, најчешће грешке при гађању.

II. Теме и задаци за практични део: Безбедно руковање оружјем:

Пражњење и пуњење оружја, расклапање и склапање оружја, одржавање, преглед, чишћење и подмазивање оружја, најчешћи застоји на оружју и њихово отклањање.

Практично гађање ватреним оружјем:

1)пиштољ и револвер – кружна мета 50 x 50 cm на 15 m са 25 метака и грудна мета на10 m са 25 метака; за проверу знања: за кружну мету – 5 пробних и 10 метака за оцену, потом у грудну мету – 5 пробних и 10 метака за оцену;

2) малокалибарска пушка – кружна мета за серијску МК пушку на 50 m лежећи став са

25 метака и на 25 m стојећи став са 25 метака; за проверу знања: за кружну мету за серијску МК пушку на 50 m лежећи став – са 5 пробних метака и 10 метака за оцену, потом на 25 m стојећи став – са 5 пробних метака и 10 метака за оцену;

3) ловачки карабин – кружна мета 50 x 50 cm на 100 m, лежећи став са 25 метака и на 50 m стојећи став са 25 метака; за проверу знања: кружна мета 50 x 50 cm на 100 m лежећи став – 5 пробних метака и 10 метака за оцену, потом на 50 m стојећи став – 5 пробних метака и 10 метака за оцену;

4) ловачка пушка са глатком цеви – кружна мета 50 x 50 cm на 35 m са 25 патрона са сачмом; за проверу знања: кружна мета 50 x 50 cm на 35 m са 5 пробних патрона са сачмом и 10 патрона са сачмом за оцену;

5) аутоматска пушка – кружна мета 50 x 50 cm на 100 m лежећи став са 25 метака и на

50 m стојећи став са 25 метака, кратким рафалима; за проверу знања: кратким рафалима

– кружна мета 50 x 50 cm на 100 m лежећи став – 10 пробних метака и 20 метака за оцену, потом, кратким рафалима на 50 m стојећи став – 10 пробних метака и 20 метака за оцену.

Власници комбинованог оружја обуку и проверу знања врше по критеријумима који важе за ловачке карабине и ловачке пушке са глатком цеви.

Приликом провере практичног гађања ватреним оружјем, кандидат ће добити оцену

„успешно” уколико буде имао више од 40% погодака у мету.

 

ОБРАЗАЦ

(назив организатора обуке)

Број                               

На  основу  члана  10.  Правилника  о  обуци  у  руковању  ватреним  оружјем, условима   за бављење поправљањем и преправљањем оружја и прометом оружја и муниције, издаје се

П О Т В Р Д А

О ПОХАЂАЊУ ОБУКЕ И ОБУЧЕНОСТИЗА РУКОВАЊЕ ВАТРЕНИМ ОРУЖЈЕМ

 

                                                                               ,                                                          ,

(име и презиме)                                                            (ЈМБГ)

 

(датум, место и држава рођења)

 

 

са пребивалиштем

,                                                                                                                   (место пребивалишта и             (број идентификационог документа, адреса становања)                                  издат од)

 

 

је у целини похађао-ла обуку за руковање ватреним оружјем

                                                                                            ,

                                                                                              ,

                                                                                              .

(оружје за које је похађао-ла обуку)

 

 

 

Током похађања обуке у руковању ватреним оружјем, извршена је и провера

 

знања о обучености у руковању

је да је кандидат-киња                                                       (успешно – неуспешно)

, и утврђено обучен-а у руковању

 

                                                                                                                                       .

(оружје за коју је похађана обука и извршена провера знања)

 

 

 

 

 

 

 

(МП)

(место и датум издавања)                                                                  Овлашћено лице

0

На основу члана 45. став 1. тач. 1) и 2) Закона о оружју и муницији („Службени гласник

РС”, број 20/15),

Министар унутрашњих послова доноси

ПРАВИЛНИК

 

о поступку издавања, изгледу и садржини образаца и исправа о оружју предвиђених Законом о оружју и муницији

 „Службени гласник РС“, број 16 од 26. фебруара 2016.

Уводне одредбе

 Члан 1.

Овим правилником ближе се уређује поступак издавања, изглед, садржина образаца и исправа о оружју предвиђених Законом о оружју и муницији (у даљем тексту: обрасци и исправе).

 Члан 2.

Поступак издавања образаца и исправа покреће се по захтеву странке. О примљеним захтевима надлежни орган издаје потврду.

Поступак издавања образаца и исправа обухвата: утврђивање идентитета лица, утврђивање истоветности оружја и утврђивање испуњености законских услова за издавање обрасца, односно, исправе.

Обрасци предвиђени Законом о оружју и муницији

Захтев за набављање оружја из категорије Б за физичка лица

 Члан 3.

Захтев за набављање ору жја из категорије Б за физичка лица подноси се на Обрасцу 1, који је одштампан уз овај правилник и који чини његов саставни део.

Пријава о набављању оружја из категорије Ц

 Члан 4.

Лица која набаве оружје из категорије Ц подносе надлежном органу Пријаву о набављању оружја из категорије Ц, на Обрасцу 2, који је одштампан уз овај правилник и који чини његов саставни део.

Потврда о предаји оружја у власништво Републике Србије

 Члан 5.

Потврда о предаји оружја у власништво Републике Србије издаје се на Обрасцу 3, који је одштампан уз овај правилник и који чини његов саставни део.

Потврда из става 1. овог члана, израђује се у два истоветна примерка, од којих се један примерак уручује власнику оружја, а други остаје код надлежног органа.

Овлашћење за преношење оружја

 Члан 6.

Правно лице и предузетник које је власник оружја, свом представнику издаје посебно овлашћење за преношење оружја – на Обрасцу 4, који је одштампан уз овај правилник и који чини његов саставни део.

Одобрење за уношење и ношење оружја и муниције

припаднику стране службе безбедности

 Члан 7.

Одобрење за уношење и ношење оружја и муниције припаднику страних служби безбедности у Републици Србији издаје се на Обрасцу 5, који је одштампан уз овај правилник и који чини његов саставни део.

 1. Исправе предвиђене Законом о оружју и муницији

Одобрење за набављање оружја за физичка лица

 Члан 8.

Одобрење за набављање оружја за физичка лица издаје се на Обрасцу 6, који је одштампан уз овај правилник и који чини његов саставни део.

Одобрење из става 1. овог члана, израђује се у три истоветна примерка, од којих се два примерка уручују власнику оружја, а трећи остаје код надлежног органа.

Одобрење за набављање оружја за правна лица и предузетнике

 Члан 9.

Одобрење за набављање оружја за правна лица и предузетнике издаје се на Обрасцу 7, који је одштампан уз овај правилник и који чини његов саставни део.

Одобрење из става 1. овог члана, израђује се у три истоветна примерка, од којих се два примерка уручују власнику оружја, а трећи остаје код надлежног органа.

Одобрење из става 1. овог члана издаје се правном лицу и предузетнику и приликом набављања основних делова за оружје.

Одобрење за набављање оружја ради даље продаје

 Члан 10.

Одобрење за набављање оружја ради даље продаје издаје се на Обрасцу 8, који је одштампан уз овај правилник и који чини његов саставни део.

Одобрење из става 1. овог члана издаје се приликом набављања ради даље продаје основних делова за оружје и муниције.

Оружни лист

 Члан 11.

Изглед и садржина образаца на којим се издају оружни листови, у којима је уграђен микроконтролер – чип, дати су у Обрасцима 9–12, који су одштампани уз овај правилник и који чине његов саставни део и то:

1) Оружни лист за држање оружја за личну безбедност издаје се на Обрасцу 9;

2) Оружни лист за држање конвертибилног оружја издаје се на Обрасцу 10;

3) Оружни лист за држање и ношење оружја издаје се на Обрасцу 11;

4) Оружни лист за правна лица и предузетнике издаје се на Обрасцу 12.

Образац оружног листа је правоугаоног облика, у виду картице, величине 54 x 86,6 mm, израђен је од поликарбоната уз додатак PVC слојева у браон тоновима.

Образац оружног листа је израђен у складу са стандардом ISO/IEC 7810 који се односи на димензије и физичке карактеристике, ISO/IEC 10373 који се односи на тестирање физичких карактеристика и ISO/IEC 7816-1, ISO/IEC 7816-2, ISO/IEC 7816-3 и ISO/IEC

7816-4 који се односе на електрична кола и контакте.

Заштитни елементи на обрасцу оружног листа су: микроштампа, OVI (оптички променљиве  боје)  guilloche  линије,  UV  штампа,  UV  нити,  DOVID  (дифракциони оптички променљив елемент) и MLI зона.

Члан 12.

Видљиви (визуелни) подаци на предњој страни Оружног листа за држање оружја за личну безбедност, Оружног листа за конвертибилно оружје и Оружног листа за држање и ношење оружја су:

1) приказ дела кубуре;

2) мали грб Републике Србије који се налази у горњем левом углу;

3) текст: „Република Србија”;

4) назив исправе;

5) презиме и име имаоца оружног листа;

6) стилизован приказ четири оцила;

7) кинеграм;

8) датум издавања и рок важења;

9) серијски број оружног листа;

10) назив органа који је издао оружни лист;

11) ласерски штампану црно-белу фотографију димензија 30 х 24 mm.

Видљиви (визуелни) подаци на полеђини оружних листова из става 1. овог члана су:

1) приказ дела кубуре преко малог грба Републике Србије;

2) датум рођења имаоца оружног листа;

3) место и општина рођења;

4) држава рођења;

5) контролни број оружног листа.

Натписи на оружним листовима из става 1. овог члана одштампани су на српском и енглеском језику.

У микроконтолер (чип) оружних листова из става 1. овог члана, поред свих видљивих података из оружног листа, уписују се и следећи подаци:

1) јединствени матични број грађана (ЈМБГ);

2) подаци о пребивалишту и адреси стана;

3) датум важења уверења о здравственој способности;

4) број комада оружја уписаних на оружни лист;

5) подаци о оружју и то:

(1) број регистра за оружје,

(2) орган издавања оружног листа,

(3) датум издавања оружног листа,

(4) категорија оружја,

(5) намена оружја,

(6) врста оружја,

(7) марка,

(8) модел,

(9) калибар,

(10) фабрички број;

6) број комада основних делова;

7) назив основног дела;

8) подаци о основним деловима и то:

(1) број регистра оружја на које се односи и орган издавања оружног листа,

(2) назив основног дела,

(3) фабрички број основног дела,

(4) марка основног дела,

(5) калибар основног дела (ако је у питању цев).

Подаци о оружју, калибрима и фабричким бројевима и подаци о основним деловима оружја из става 4. овог члана уносе се за сваки комад оружја, све калибре и основне делове који је уписан у тај оружни лист.

Члан 13.

Видљиви  (визуелни)  подаци  на  предњој  страни  Оружног  листа  за  правна  лица  и предузетнике су:

1) приказ дела кубуре;

2) мали грб Републике Србије који се налази у горњем левом углу;

3) текст: „Република Србија”;

4) назив исправе;

5) пословно име имаоца оружног листа;

6) стилизован приказ четири оцила;

7) кинеграм;

8) приказ пиштоља CZ-999 у црно-белој боји;

9) датум издавања и рок важења;

10) серијски број оружног листа;

11) назив органа који је издао оружни лист.

Полеђина Оружног листа за правна лица и предузетнике садржи приказ дела кубуре и малог грба Републике Србије и контролни број оружног листа.

Натписи на Оружном листу за правна лица и предузетнике овог члана одштампани су на српском и енглеском језику.

У микроконтолер (чип) Оружног листа за правна лица и предузетнике, поред свих видљивих података из оружног листа, уписују се и:

1) име и презиме овлашћеног лица за заступање правног лица, односно, име и презиме предузетника;

2) матични број правног лица односно предузетника;

3) место седишта правног лица односно предузетника;

4) улица и број седишта правног лица односно предузетника;

5) број комада оружја уписаних на оружни лист;

6) подаци о оружју и то:

(1) број регистра за оружје,

(2) орган издавања оружног листа,

(3) датум издавања оружног листа,

(4) категорија оружја,

(5) намена оружја,

(6) врста оружја,

(7) марка,

(8) модел,

(9) калибар,

(10) фабрички број;

7) број комада основних делова;

8) назив основног дела:

9) подаци о основним деловима и то:

(1) број регистра оружја на које се односи и орган издавања оружног листа,

(2) назив основног дела,

(3) фабрички број основног дела,

(4) марка основног дела,

(5) калибар основног дела (ако је у питању цев).

Подаци о оружју, калибрима и фабричким бројевима и подаци о основним деловима оружја из става 4. овог члана уносе се за сваки комад оружја, све калибре и основне делове који је уписан у тај оружни лист.

Члан 14.

Подаци који се уписују на образац оружног листа, уписују се на начин и са подацима уписаним у исправи која је приложена као доказ о идентитету.

Подаци о унетом оружју се, у случају отуђења, бришу из оружног листа.

Уместо изгубљеног, украденог, оштећеног или уништеног оружног листа, или ако су у оружни лист погрешно уписани подаци, на захтев власника оружја издаће се нови оружни лист.

Потврда о пријави држања оружја из категорије Ц

 Члан 15.

Потврда о пријави држања оружја из категорије Ц издаје се на Обрасцу 13, који је одштампан уз овај правилник и који чини његов саставни део.

Потврда из става 1. овог члана, израђује се у два истоветна примерка, од којих се један примерак уручује власнику оружја, а други остаје код надлежног органа.

Одобрење за распоређивање запослених лица која долазе у контакт са оружјем

 Члан 16.

Одобрење за распоређивање запослених лица која долазе у контакт са оружјем издаје се на Обрасцу 14, који је одштампан уз овај правилник и који чини његов саставни део.

Дозвола за ношење оружја

 Члан 17.

Дозвола  за  ношење  оружја  издаје  се  на  Обрасцу  15,  који  је  одштампан  уз  овај правилник и који чини његов саставни део.

Образац Дозволе за ношење оружја је правоугаоног облика, у виду картице, величине

54 x 86,6 mm, израђен је од поликарбоната уз додатак PVC слојева у плавим тоновима.

Образац дозволе за ношење оружја је израђен у складу са стандардима ISO/IEC 7810, за димензије и физичке карактеристике, и ISO/IEC 10373, за тестирање физичких карактеристика, и ISO/IEC 7816-1, ISO/IEC 7816-2, ISO/IEC 7816-3 и ISO/IEC 7816-4, који се односе на електрична кола и контакте.

Заштитни елементи на обрасцу дозволе за ношење оружја су: микроштампа, OVI (оптички променљиве боје) guilloche линије, UV штампа, UV нити, DOVID (дифракциони оптички променљив елемент) и MLI зона.

Члан 18.

У образац Дозволе за ношење оружја уграђује се микроконтролер (чип). Видљиви (визуелни) подаци на предњој страни Дозволе за ношење оружја су:

1) приказ дела кубуре;

2) мали грб Републике Србије који се налази у горњем левом углу;

3) текст: „Република Србија”;

4) текст: „Дозвола за ношење оружја”;

5) презиме и име имаоца Дозволе за ношење оружја;

6) стилизован приказ четири оцила;

7) кинеграм;

8) датум издавања и рок важења;

9) регистарски број;

10) назив органа који је издао оружни лист;

11) ласерски штампану црно-белу фотографију димензија 30 х 24 mm. Видљиви (визуелни) подаци на полеђини Дозволе за ношење оружја су:

1) приказ дела кубуре и малог грба Републике Србије;

2) датум рођења имаоца дозволе;

3) место и општина рођења;

4) држава рођења;

5) контролни број.

Написи на Дозволи за ношење оружја одштампани су на српском и енглеском језику.

У микроконтолер (чип) Дозволе за ношење оружја, поред свих видљивих података из ст. 2. и 3. овог члана, уписују се и:

1) јединствени матични број грађана (ЈМБГ);

2) пребивалиште и адреса имаоца дозволе;

3)  регистарски  бројеви  и  серијски  бројеви  оружних  листова  за  оружје  за  личну безбедност.

Одобрење за набављање и изношење оружја и муниције из Републике Србије

 Члан 19.

Одобрење за набављање и изношење оружја и муниције из Републике Србије издаје се на Обрасцу 16, који је одштампан уз овај правилник и који чини његов саставни део.

Одобрење из става 1. овог члана, израђује се у три истоветна примерка, од којих се два примерка уручују власнику оружја, а трећи остаје код надлежног органа.

Одобрење за изношење оружја и муниције из Републике Србије

 Члан 20.

Одобрење за изношење оружја и муниције из Републике Србије издаје се на Обрасцу

17, који је одштампан уз овај правилник и који чини његов саставни део.

Одобрење за набављање основних делова за оружје

 Члан 21.

Одобрење за набављање основних делова за оружје издаје се на Обрасцу 18, који је одштампан уз овај правилник и који чини његов саставни део.

Одобрење из става 1. овог члана, израђује се у три истоветна примерка, од којих се два примерка уручују власнику оружја, а трећи остаје код надлежног органа.

Одобрење за уношење оружја и муниције у Републику Србију

 Члан 22.

Одобрење за уношење оружја и муниције у Републику Србију издаје се на Обрасцу 19, који је одштампан уз овај правилник и који чини његов саставни део.

Колекционарска дозвола

 Члан 23.

Колекционарска дозвола издаје се на Обрасцу 20, који је одштампан уз овај правилник и који чини његов саставни део.

Образац Колекционарске дозволе израђује се на заштићеном папиру формата А4 и садржи следеће податке:

1) приказ кубуре у браон и сивим тоновима;

2) мали грб Републике Србије у изворним бојама;

3) текст Република Србија;

4) текст Министарство унутрашњих послова;

5) текст „КОЛЕКЦИОНАРСКА ДОЗВОЛА”, исписан црвеном бојом;

6) презиме и име, јединствени матични број грађана, датум и место рођења имаоца

Колекционарске дозволе;

7) текст „Колекционарска дозвола важи трајно и на основу ње се може набавити више комада оружја из категорије Б. Ималац колекционарске дозволе може набављати и држати муницију у свим калибрима, осим муниције из члана 6. Закона о оружју и муницији („Службени гласник РС”, број 20/15)”;

8) правни основ за издавање Колекционарске дозволе;

9) назив органа који је издао Колекционарску дозволу;

10) место, број и датум издавања;

11) потпис овлашћеног лица и печат органа;

12) серијски број.

Заштитни елементи на обрасцу Колекционарске дозволе су: хартија са заштитом у виду континуленог воденог знака, влаканцима која флуоресцирају под УВ светлом и четворостепеном  хемијском  заштитом,  елементи  заштите  у  дизајну  (гијош, микротекст), штампа сигурносном УВ бојом као и апликовање високосигурносног дифракционо оптичко-варијабилног елемента.

Члан 24.

Даном почетка примене овог правилника престаје да важи Правилник о обрасцима

захтева, одобрења, оружног листа и других исправа и евиденција предвиђених Законом о оружју и муницији („Службени гласник РС”, број 1/99).

Члан 25.

Овај  правилник  ступа  на  снагу  осмог  дана  од  дана  објављивања  у  „Службеном гласнику Републике Србије”, а почиње де се примењује 5. марта 2016. године.

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ  ПОСЛОВА

 

ПУ______________________________

ПС______________________________

 

Образац 1

 

Број  |_|_|_|_|_|_|

 

Датум |_|_|_|_|_|_|_|_|

 

 

ЗАХТЕВ ЗА НАБАВЉАЊЕ ОРУЖЈА ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА

 

 

 

А. ПОДАЦИ О ФИЗИЧКОМ ЛИЦУ

 

1. ЈМБГ                                                                                  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
2. ПРЕЗИМЕ
3. ИМЕ
4. ДАТУМ РОЂЕЊА
5. ОПШТИНА РОЂЕЊА
6. МЕСТО РОЂЕЊА
7. ДРЖАВЉАНСТВО
8. ЗАНИМАЊЕ
9. НАЗИВ И СЕДИШТЕ ПОСЛОДАВЦА
10. ДА ЛИ ВЕЋ ПОСЕДУЈЕ ОРУЖЈЕ                           А □            Б □           Ц □            Д □
11. НАЗИВ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ
12. ИЗАБРАНИ ЛЕКАР

 

Б. ПОДАЦИ О ПРЕБИВАЛИШТУ ФИЗИЧКОГ ЛИЦА

 

13. ОПШТИНА
14. МЕСТО
15. УЛИЦА
16. БРОЈ ЗГРАДЕ, УЛАЗ, СПРАТ, СТАН

 

В. ПОДАЦИ О ОРУЖЈУ ЗА КОЈЕ СЕ ПОДНОСИ ЗАХТЕВ

17. ВРСТА ОРУЖЈА

 

 

____________________                 ______________________________               ___________________________

Датум попуњавања           Потпис подносиоца захтева             Потпис овлашћеног лица

 

________________________________________________________________________________________________

 

На основу члана 161. Закона о општем управном поступку и члана 2. став 2. Правилника  о  поступку  издавања,  изгледу  и  садржини  образаца  и  исправа  предвиђених Законом о оружју и муницији издаје се

 

ПОТВРДА О ПРИЈЕМУ ЗАХТЕВА ЗА ИЗДАВАЊЕ ОДОБРЕЊА

ЗА НАБАВЉАЊЕ ОРУЖЈА ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА

 

 

 

Захтев__________________________________ је примљен под бр._______________________________________,

име и презиме

 

дана_____________________________год.

 

(М.П.)                         Потпис овлашћеног лица

 

_____________________________________

 

 

 

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ  ПОСЛОВА

 

ПУ______________________________

ПС______________________________

 

Образац 2

 

Број  |_|_|_|_|_|_|

 

Датум |_|_|_|_|_|_|_|_|

 

 

ЗАХТЕВ ЗА НАБАВЉАЊЕ ОРУЖЈА ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА

 

 

 

А. ПОДАЦИ О ФИЗИЧКОМ ЛИЦУ

 

1. ЈМБГ                                                                                  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
2. ПРЕЗИМЕ
3. ИМЕ
4. ДАТУМ РОЂЕЊА
5. ОПШТИНА РОЂЕЊА
6. МЕСТО РОЂЕЊА
7. ДРЖАВЉАНСТВО
8. ЗАНИМАЊЕ
9. НАЗИВ И СЕДИШТЕ ПОСЛОДАВЦА
10. ДА ЛИ ВЕЋ ПОСЕДУЈЕ ОРУЖЈЕ                           А □            Б □           Ц □            Д □

 

Б. ПОДАЦИ О ПРЕБИВАЛИШТУ ФИЗИЧКОГ ЛИЦА

 

11. ОПШТИНА
12. МЕСТО
13. УЛИЦА
14. БРОЈ ЗГРАДЕ, УЛАЗ, СПРАТ, СТАН

 

В. ПОДАЦИ О ОРУЖЈУ ЗА КОЈЕ СЕ ПОДНОСИ ЗАХТЕВ

15. ВРСТА ОРУЖЈА
16. МАРКА И МОДЕЛ
17. КАЛИБАР
18. ФАБРИЧКИ БРОЈ ОРУЖЈА
19. ФАБРИЧКИ БРОЈ ЦЕВИ
20. ФАБРИЧКИ БРОЈ РЕЗЕРВНЕ ЦЕВИ
21. НАЧИН НАБАВКЕ

 

 

____________________                 ______________________________               ___________________________

Датум попуњавања           Потпис подносиоца захтева             Потпис овлашћеног лица

________________________________________________________________________________________________

На основу члана 161. Закона о општем управном поступку и члана 2. став 2. Правилника  о  поступку  издавања,  изгледу  и  садржини  образаца  и  исправа  предвиђених Законом о оружју и муницији издаје се

 

ПОТВРДА О ПРИЈЕМУ ПРИЈАВЕ О НАБАВЉАЊУ ОРУЖЈА ИЗ КАТЕГОРИЈЕ Ц

 

Захтев__________________________________ је примљен под бр._______________________________________,

име и презиме

 

дана_____________________________год.

 

(М.П.)                         Потпис овлашћеног лица

 

_____________________________________

 

 

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

 

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ

ПОСЛОВА

ПУ                                                             

ПС                                                             

Образац 3

 

БРОЈ              |_|_|_|_|_|_|_|_|

 

ДАТУМ УПИСА         |_|_|_|_|_|_|_|_|

 

 

 

 

 

 

 

По  захтеву __________________________________________  а  на  основу  члана  19.

став 7. Закона о оружју и муницији („Службени гласник РС”, број 20/15), издаје се

 

ПОТВРДА O ПРЕДАЈИ ОРУЖЈА У ВЛАСНИШТВО

РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

 

                                                              ,                                       ,                                         ,

име презиме или назив правног лица              ЈМБГ/МБ                  датум рођења

                                ,                                                                                                            ,

место                         општина                пребивалиште и адреса стана-седиште правног лица

 

предао је следеће оружје:

1.                                                                                                                                          ,

врста оружја                                                       марка и модел

                                                                ,                                                                           ;

кал.                           фаб. бр.                     регистарски број оружног листа

/исправе и од кога је издата

2.                                                                                                                                          ,

врста оружја                                                                 марка и модел

                                                                ,                                                                           ;

кал.                         фаб. бр.                          регистарски број оружног листа

/исправе и од кога је издата

3.                                                                                                                                          ,

врста оружја                                                    марка и модел

                                                                ,                                                                           ;

кал.                          фаб. бр.                        регистарски број оружног листа

/исправе и од кога је издата

4.                                                                                                                                          ,

врста                                                                      марка и модел

                                                                ,                                                                           ;

кал.                              фаб. бр.                   регистарски број оружног листа

/исправе и од кога је издата

 

као и муницију__________________________________________

комада и кал.

 

ПРЕДАЈУ ИЗВРШИО:

(м.п.)

 

_____________________________                                      ________________________________________

име и презиме                                                                        Потпис овлашћеног лица

                                                                                             које је извршило преузимање

број идентификационог документа

и назив органа који је издао

Оружје наведено у овој потврди предајем у трајно власништво Републике

Србије, без накнаде.

                                                                         ИЗЈАВУ ДАО:

__________________________________

                                                                                           (име и презиме, потпис)

____________________________________

                                                                           (број идентификационог документа)

0

 

На основу члана 32. став 10. Закона о оружју и муницији („Службени гласник РС”, број

20/15),

Министар унутрашњих послова доноси

ПРАВИЛНИК

 о поступку давања оружја на послугу

 „Службени гласник РС“, број 95 од 20. новембра 2015.

 Члан 1.

Овим правилником прописује се изглед пријаве и поступак давања оружја на послугу.

Давање на послугу ловачког оружја

 Члан 2.

Власник регистрованог ловачког оружја (у даљем тексту: послугодавац), у току лова може дати другом ловцу своје регистровано ловачко оружје на послугу, уколико ловац који узима оружје на послугу (у даљем тексту: послугопримац), поседује оружни лист за ту врсту оружја.

Послугодавац или његов овлашћени представник мора бити присутан за време трајања послуге.

Послугопримац мора за све време трајања послуге код себе имати оружни лист за своје регистровано ловачко оружје исте врсте.

Регистровано ловачко оружје може се дати на послугу без присуства послугодавца за време трајања послуге, уз претходну пријаву надлежном органу.

Приликом пријаве послуге код надлежног органа морају бити присутни послугодавац и послугопримац.

Пријава о давању на послугу ловачког оружја (Образац 1), одштампана је уз овај правилник и чини његов саставни део.

Послуга оружја стрељачких организација и правних лица и предузетника

који се баве обуком у руковању ватреним оружјем

 Члан 3.

Стрељачке организације и правна лица и предузетници која се баве обуком у руковању ватреним оружјем могу своје регистровано оружје давати на послугу корисницима њихових услуга.

Послугодавац, односно, овлашћени представник правног лица или предузетника послугодавца, мора бити присутан за време трајања послуге.

Стрељачке организације могу своје регистровано оружје дати на послугу кориснику својих  услуга  за  потребе такмичења,  без присуства послугодавца,  односно  његовог овлашћеног представника за време трајања послуге, уз претходну пријаву надлежном органу.

Приликом пријаве послуге код надлежног органа морају бити присутни послугодавац и послугопримац.

Пријава о давању на послугу оружја стрељачких организација (Образац 2), одштампана је уз овај правилник и чини његов саставни део.

Када стрељачка организација даје оружје на послугу другој стрељачкој организацији, уговор о послузи мора садржати елементе које садржи Пријава из става 5. овог члана.

Члан 4.

Овај  правилник  ступа  на  снагу  осмог  дана  од  дана  објављивања  у  „Службеном гласнику Републике Србије”, а почиње да се примењује 5. марта 2016. године.

ОБРАЗАЦ  1

Република Србија

Министарство унутрашњих послова

Полицијска управа

Полицијска станица

Број датум

 

ПРИЈАВА О ДАВАЊУ НА ПОСЛУГУ ЛОВАЧКОГ ОРУЖЈА

 

 

 1. Подаци о власнику регистрованог ловачког оружја (послугодавац):

 

 

___________________________________________________________________________

(име и презиме односно назив правног лица или предузетника)

 

___________________________________________________________________________

(адреса пребивалишта односно седишта и ЈМБГ односно МБ)

 

___________________________________________________________________________

(број личне карте или другог идентификационог документа)

 

 

 1. Подаци о лицу коме се даје ловачко оружје на послугу (послугопримац):

 

___________________________________________________________________________

(име и презиме односно назив правног лица или предузетника)

 

___________________________________________________________________________

(адреса пребивалишта односно седишта и ЈМБГ односно МБ)

 

___________________________________________________________________________

(број личне карте или другог идентификационог документа)

 

 

 1. Подаци о ловачком оружју које се даје на послугу:

 

___________________________________________________________________________

(број оружног листа, орган издавања, врста, марка, калибар, фабрички број)

 

 

Ловиште где ће се користити оружје:_____________________________________________

 

Датум и време за које важи пријава:_____________________________________________

 

 

______________________________                                    ____________________________

послугодавац                                                                              послугопримац

 

 

 

(м.п.)

 

 

_____________________________

Потпис овлашћеног лица

 

 

 

 

ОБРАЗАЦ  2

Република Србија

Министарство унутрашњих послова

Полицијска управа

Полицијска станица

Број датум

 

 

 

ПРИЈАВА О ДАВАЊУ НА ПОСЛУГУ ОРУЖЈА СТРЕЉАЧКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА

 

 

 1. Подаци о власнику регистрованог оружја (послугодавац):

 

 

_________________________________________________________________________

(назив стрељачке организације)

 

_________________________________________________________________________

(седишта и МБ)

 

_________________________________________________________________________

(број личне карте или другог идентификационог документа овлашћеног лица)

 

 

 

 1. Подаци о лицу коме се даје оружје на послугу (послугопримац):

 

 

_________________________________________________________________________

(име и презиме односно назив правног лица или предузетника)

 

­­­­­­­­­­­­­­­­_________________________________________________________________________

(адреса пребивалишта односно седишта и ЈМБГ односно МБ)

 

­­­­­­­­­­­­­­_________________________________________________________________________

(број личне карте или другог идентификационог документа)

 

 

 1. Подаци о оружју које се даје на послугу:

 

_________________________________________________________________________

(број оружног листа, орган издавања, врста, марка, калибар, фабрички број)

 

 

 

Датум и време за које важи пријава:

 

 

____________________________                                        ___________________________

послугодавац                                                                                    послугопримац

 

 

(м.п.)

_____________________________

Потпис овлашћеног лица

 

 

0

На основу члана 18. став 6, члана 38. став 13. и члана 45. став 1. тачка 4) Закона о оружју и муницији („Службени гласник РС”, број 20/15),

Министар унутрашњих послова доноси

ПРАВИЛНИК

 о просторно-техничким условима за безбедно смештање и чување оружја и муниције

 Службени гласник РС“, број 9 од 5. фебруара 2016.

 Члан 1.

Овим правилником ближе се уређују просторно-технички услови за безбедно смештање и  чување оружја,  основних  делова за оружје и  муниције које треба да испуњавају физичка лица која набављају оружје, физичка лица која су поднела захтев за издавање колекционарске дозволе, као и правна лица и предузетници која подносе захтев за издавање  одобрења  за  обављање  делатности  поправљања  и  преправљања  оружја, обуком за руковање ватреним оружјем и прометом оружја, основних делова за оружје и муницијом.

Смештај и чување оружја и муниције за физичка лица

 Члан 2.

Физичка лица која набављају оружје, дужна су да обезбеде услове за безбедан смештај и чување оружја и муниције, тако да оно не може доћи у посед неовлашћених лица, односно, да буде закључано и посебно одвојено у сефовима, касама или сличним орманима који се не могу лако отворити.

Оружје и муниција се мора чувати у стамбеном или другом простору који се налази у месту пребивалишта, на адреси становања физичког лица.

Смештај и чување оружја и муниције за издавање колекционарске дозволе

 Члан 3.

Физичка лица која подносе захтев за издавање колекционарске дозволе, дужна су да обезбеде услове за безбедан смештај и чување оружја и муниције, тако да оно не може доћи у посед неовлашћених лица, односно, да оружје из категорије Б и муниција буду закључани и одвојени у металним орманима, сефовима, касама или трезорима који се не могу лако отворити и који су опремљени сигурносним механичким системом за закључавање.

Оружје и муниција се мора чувати у стамбеном или другом простору који се налази у месту пребивалишта,  на  адреси  становања  физичког  лица коме  се  издаје колекционарска дозвола.

Смештај и чување оружја, основних делова за оружје и муниције за правна лица и предузетнике који се баве прометом оружја

 Члан 4.

Прометом оружја, основних делова за оружје и муниције могу се бавити правна лица и предузетници који обезбеде просторно-техничке услове за њихов безбедан смештај и чување, односно, који у пословном простору имају најмање две просторије, које чине јединствену грађевинску целину: просторије у којима се чува оружје и муниција и продајни простор.

Просторије у којима се чува оружје, основни делови за оружје и муниција изграђују се тако да се обезбеди да:

1) грађевински отвори на спољашњој фасади буду обезбеђени решеткастом конструкцијом, максималних димензија окаца 150 х 150 mm, која је израђена варењем, од следећих врста и минималних димензија челичних профилисаних носача:

(1) равнокраки угаоник 20 х 20 х 3 mm,

(2) разнокраки угаоник 20 х 20 х 3 mm,

(3) У-носач 65 mm,

(4) И-носач 80 mm,

(5) кутијасти (квадратни и правоугаони) челични профили чија једна страница није мања од 20 mm,

(6) пљоснати челици (тракасти – равни) 20 х 3 mm;

2) веза између решеткасте конструкције из тачке 1) овог става и подлоге која је носи, обезбеђује исти ниво јачине на кидање, као и сама решеткаста конструкцијa;

3) испуњавају основне захтеве заштите од пожара, и тако да:

(1) представљају посебан пожарни сектор одвојен од продајног простора и осталих просторија хоризонталним и вертикалним преградама и вратима отпорним на пожар, најмање 60 min,

(2) завршна обрада буде од негоривог материјала, изузев пода који може бити од тешко горивог материјала карактеристике реакције на пожар класе Bfls1, тако да површине буду глатке и лаке за одржавање,

(3) обезбеде безбедно растерећење услед појаве експлозије уградњом отвора за ослобађање натпритиска на фасадном зиду, заштићени од спољашњих утицаја и постављени да не угрожавају безбедност лица и имовине;

4) обезбеди најмање два мобилна уређаја за почетно гашење пожара типа S-9 у непосредној близини улазних врата;грејање, ако постоји, буде изведено централним путем (топлом водом или паром);

5) у просторији не сме бити електричних уређаја, осим расвете са прекидачима који се морају налазити изван просторије и

6)  инсталација  принудне  вентилације,  ако  постоји,  на  вентилационим  каналима  на улазу у просторију има постављене противпожарне клапне.

У просторијама из става 2. овог члана оружје, основни делови за оружје и муниција чувају  се  у  касама,  челичним  орманима  или  боксовима  од  армираног  бетона  са челичним вратима.

Муниција се чува одвојено од оружја.

Изузетно, ако у објекту постоји просторија са сталним двадесетчетворочасовним дежурством, која се уједно користи и као просторија за смештај и чување оружја и муниције у количини до 500 метака, просторија у којој се чува оружје и муниција не мора испуњавати услове из става 2. тач. 1), 2) и 3) овог члана.

У просторији у којој се чува муниција и у продајном простору може се држати муниција, тако да укупна количина барута у обе просторије не прелази 20 kg, али тако да у продајном простору не прелази 5 kg.

Члан 5.

Врата и излози продајног простора из члана 4. став 1. овог правилника, морају бити заштићени  металном мрежом  или  оквиром  са  решеткама  или  рол  вратима,  која  се спуштају по завршетку радног времена, као и посебном фолијом за повећање издржљивости стакла на лом, минималне дебљине 0,1 mm.

Врата продајног простора која служе за евакуацију лица морају бити постављена тако да воде искључиво у спољни простор.

Члан 6.

У току радног времена, оружје, основни делови за оружје и муниција могу се излагати у продајном простору у закључаним витринама и излозима, а по завршетку радног времена или у другим случајевима напуштања просторије, закључавају се у касе, металне ормане или просторије из члана 4. став 2. овог правилника.

Пушке се могу чувати у продајном простору изван закључаних витрина и излога ако су повезане челичним ужетом или ланцем који је провучен кроз браник обарача. Челично уже или ланац морају бити причвршћени за фиксну подлогу (зид, под или плафон) и закључани на оба своја краја.

На сајамским манифестацијама оружје, основни делови оружја и муниција излажу се и чувају на начин из ст. 1. и 2. овог члана. У току сајамске манифестације, по завршетку излагања оружје и муниција чувају се у касама, одвојено. Муниција се може држати, тако да, на једном штанду,  укупна количина барута који се налази  у муницији не прелази 20 kg, од чега на изложбеном делу штанда, у току радног времена, може бити максимално 5 kg, а остатак у каси, односно металном орману. На штанду морају бити постављена најмање два мобилна уређаја за почетно гашење пожара типа S-9.

Смештај и чување оружја и основних делова за оружје за правна лица и предузетнике који се баве поправљањем и преправљањем оружја

 Члан 7.

Поправљањем и преправљањем оружја могу се бавити правна лица и предузетници (овлашћени сервисери) која обезбеде просторно-техничке услове за њихов безбедан смештај и чување, односно, која у пословном простору имају најмање две просторије, које чине јединствену грађевинску целину – просторију у којој се чува оружје, која испуњава услове из члана 4. став 2. овог правилника и просторију у којој се врши поправка и преправка оружја.

Члан 8.

Оружје које се држи ради поправљања и преправљања, до предаје власнику, не може се износити из просторија овлашћених сервисера, осим у случају када то захтевају разлози испитивања сигурности и тачности оружја.

Приликом изношења оружја, из става 1. овог члана, запослени код овлашћеног сервисера са собом носи овлашћење за изношење оружја из пословног простора издато од овлашћеног сервисера (потписано од стране овлашћеног лица и оверено печатом овлашћеног сервисера), у коме се наводи разлог изношења оружја из просторија, где се преноси и временски период у коме треба да буде оружје враћено у просторије за смештање и чување оружја и муниције.

Смештај и чување оружја и муниције за правна лица и предузетнике који се баве обуком у руковању ватреним оружјем

 Члан 9.

Обуком у руковању ватреним оружјем могу се бавити правна лица и предузетници (у даљем тексту: организатори обуке) која обезбеде просторно-техничке услове за њихов безбедан смештај и чување, односно, која поред услова утврђеним другим прописима, у месту свог седишта поседују и просторију у којој се чува оружје и муниција, која испуњава услове из члана 4. став 2. овог правилника.

 Члан 10.

Организатор обуке може оружје и муницију преносити, када је то неопходно, из просторије у којој се чува оружје и муниција до стрелишта, односно просторије за обуку, само у дане извођења практичне наставе гађања ватреним оружјем.

Приликом изношења оружја, из става 1. овог члана, запослени код организатора обуке са  собом   носи   овлашћење  за  изношење   оружја  издато   од   организатора   обуке (потписано од стране овлашћеног лица и оверено печатом правног лица), у коме ће бити  наведен  разлог  изношења  оружја  из  просторија,  где  се  преноси  и  временски период у коме оружје треба да буде враћено у просторије за смештање и чување оружја и муниције.

Прелазна и завршна одредба

 Члан 11.

Даном  почетка  примене  овог  правилника  престаје  да  важи  Правилник  о  ближим условима и начину смештаја и чувања оружја и муниције („Службени гласник РС”, број

1/99).

Члан 12.

Овај  правилник  ступа  на  снагу  осмог  дана  од  дана  објављивања  у  „Службеном гласнику Републике Србије”, а почиње де се примењује 5. марта 2016. године.

0

На основу члана 12. ст. 3. и 9. и члана 45. став 2. Закона о оружју и муницији, („Службени гласник РС”, број 20/15),

Министар здравља доноси

ПРАВИЛНИК

о утврђивању здравствене способности физичких лица за држање и ношење оружја

„Службени гласник РС“, број 25 од 9. марта 2016.

Члан 1.

Овим правилником прописују се ближи услови које мора да испуњава здравствена установа за обављање лекарских прегледа за утврђивање здравствене способности физичких лица за држање и ношење оружја и ближи услови које, у погледу здравствене способности за држање и ношење оружја, морају да испуњавају физичка лица која држе и носе оружје.

Члан 2.

Здравствена способност физичких лица за држање и ношење оружја утврђује се лекарским прегледима који се обављају у здравственој установи која испуњава прописане услове и која добије решење здравствене инспекције Министарства здравља да може обављати наведене лекарске прегледе (у даљем тексту: овлашћена здравствена установа).

Овлашћена здравствена установа мора да испуњава услове за обављање делатности медицине рада прописане одредбама Правилника о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама и другим облицима здравствене службе.

Поред услова из става 2. овог члана, за обављање лекарских прегледа физичких лица за држање и ношење оружја, здравствена установа мора да има:

1) у радном односу доктора медицине – специјалисту офталмологије, доктора медицине специјалисту психијатрије, односно неуропсихијатрије и дипломираног психолога;

2) простор за чување медицинске документације, односно метални ормар са кључем за здравственe картонe о здравственој способности физичких лица за држање и ношење оружја.

Члан 3.

Лекарски преглед физичких лица за држање и ношење оружја обухвата:

1) увид у Извештај изабраног лекара о здравственом стању физичког лица за држање и ношење оружја, не старији од 30 дана, издат од стране изабраног лекара – доктора медицине или доктора медицине специјалисте за област опште медицине, односно специјалисте медицине рада (Образац 1.), који је одштампан уз овај правилник и који чини његов саставни део;

2) узимање анамнестичких података о здравственом стању физичког лица;

3) клинички преглед физичког лица који обавља тим здравствених радника и сарадника (у даљем тексту: тим), кога чине доктор медицине – специјалиста медицине рада, доктор медицине – специјалиста психијатрије, односно неуропсихијатрије и дипломирани психолог;

4) по потреби, додатне дијагностичке процедуре и друге лекарске прегледе.

Члан 4.

Клинички преглед из члана 3. став 1. тачка 3) овог правилника састоји се из:

1) лекарског прегледа са основном антропометријом (телесна маса, телесна висина, израчунавање индекса телесне масе);

2) лабораторијских анализа, и то крви (брзина седиментације еритроцита, број леукоцита, еритроцита, хематокрит, концентрација глукозе), урина (присуство беланчевина, шећера, билирубина, уробилиногена и седимент урина) и теста на психоактивне супстанце (по индикацији специјалисте медицине рада или психијатра / неуропсихијатра);

3) испитивања чула слуха (тонална лиминарна аудиометрија) и вестибуларне функције (ортостатски и динамостатски тестови);

4) електрокардиограма (12 одвода);

5) спирометрије са кривом проток – волумен;

6) прегледа доктора медицине – специјалисте офталмологије: анамнеза, спољашњи преглед ока и аднекса ока, преглед очног дна, испитивање видних функција (оштрина вида на даљину и близину, бинокуларни вид, колорни вид, форије, фузије, дубински вид и видно поље);

7) прегледа доктора медицине – специјалисте психијатрије, односно, неуропсихијатрије: анамнеза, психички статус, преглед главе, врата, кранијалних живаца, кичменог стуба, екстремитета, моторике, рефлекса, сензибилитета, говора, писања;

8) прегледа дипломираног психолога: психолошки интервју, процена когнитивних способности, процена особина личности, са посебним нагласком на емоционалну стабилност.

Члан 5.

Подаци добијени на основу здравственог прегледа и изјави физичког лица са потписом о давању сагласности на тачност датих анамнестичких података, као и пристанак на обављање теста на психо-активне супстанце, евидентирају се у Здравствени картон о здравственој способности физичког лица за држање и ношење оружја (Образац 2.), који је одштампан уз овај правилник и који чини његов саставни део.

Члан 6.

Физичко лице сматра се здравствено способним за држање и ношење оружја ако се лекарским прегледима из члана 3. овог правилника утврди да је физички и душевно здраво, односно да нема контраиндикације (болести и здравствена стања) које физичко лице чине здравствено неспособним за држање и ношење оружја.

Контраиндикацијама за држање и ношење оружја у лекарским прегледима из члана 3. овог правилника сматрају се следеће болести и здравствена стања:

1) психијатријске и неуролошке болести и стања:

(1) деменције свих етиологија,

(2) склоност стањима панике и фобије,

(3) акутне или хроничне психозе,

(4) посттрауматски стресни поремећај (ПТСП),

(5) алкохолизам,

(6) зависност од психоактивних супстанци,

(7) сви облици епилепсије,

(8) болести и поремећаји спавања (нарколепсија и катаплексија) уколико су отпорни на лечење,

(9) афективни поремећаји (поремећаји расположења),

(10) болести и стања која се манифестују поремећајем координације, ригором, тремором, хореичким и атетотичким покретима,

(11) Алцхајмерова болест и друге дегенеративне болести и поремећаји нервног система,

(12) обољења нерава, корена нерава и плексуса који утичу на безбедно руковање оружјем,

(13) траума,

(14) запаљење и васкуларне болести централног нервног система са трајним неуролошким и психичким последицама, које утичу на безбедно руковање оружјем,

(15) друге неуролошке болести и стања, повреде и аномалије нерава и мишића које утичу на безбедно руковање оружјем;

2) психолошка стања:

(1) интелектуална инсуфицијентност (IQ испод 80),

(2) изражени поремећаји личности и понашања (склоност неприлагођеном понашању, социјална и емотивна незрелост и нестабилност, дисконтрола афекта и импулса, дисконтрола агресивног импулса у ауто и хетеро правцу, анксиозност, снижена толеранција на фрустрације),

(3) изразити испади у когнитивном функционисању (памћење, пажња, концентрација),

(4) психомоторни и психосензорни поремећаји (ослабљена визуелно-моторна координација, психомоторна и сензомоторна успореност);

3) болести и стања органа вида:

(1) болести и мане органа вида које доводе до смањења оштрине вида. Оштрина вида, са или без корекције, не сме бити мања у збиру на оба ока од 0,8, уз услов да једно око има оштрину вида најмање 0,5 и очувану ширину видног поља. Ако особа користи само једно око (функционални монокулус или анофталмус), оштрина вида тог ока, са или без корекције мора бити најмање 0,7, при чему ширина видног поља мора бити најмање 140 степени у хоризонталној осовини и без апсолутних скотома у централном видном пољу у ширини од 30 степени од централне тачке фиксације,

(2) друге болести и мане органа вида које ремете функцију вида тако да могу угрозити безбедно руковање оружјем;

4) болести и стања слуха и вестибуларног апарата:

(1) обострано оштећење слуха, уколико је губитак слуха већи од 40 dB (децибела) на фреквенцијама 500, 1000, 2000 и 4000 Hz (Херца),

(2) у случају да је стање слуха на једном уву потпуно уредно, оштећење слуха на другом уву не сме бити веће од 50 децибела на фреквенцијама 500, 1000, 2000 и 4000 Hz (Херца),

(3) обољења вестибуларног апарата са поремећајем равнотеже који могу угрозити сигурно руковање оружјем;

5) болести и стања респираторног система која могу изазвати тешку респираторну или кардиореспираторну инсуфицијенцију;

6) стања и болести срца и кардиоваскуларног система која могу довести до тежих поремећаја срчаног ритма и промена стања свести, осим у медицински контролисаним случајевима;

7) болести и стања ендокриног система: хипертиреоза и хипотиреоза тешког облика;

8) болести и стања мишићно-коштаног система: урођене или стечене малформације и деформитети, као и функционални поремећаји који утичу на безбедно руковање оружјем;

9) тумори, као и остала стања и болести који, с обзиром на место и/или функционалну активност и/или морфологију и/или понашање, утичу на безбедно руковање оружјем.

Члан 7.

Након обављеног лекарског прегледа физичког лица, овлашћена здравствена установа је дужна да донесе оцену здравствене способности за држање и ношење оружја најкасније у року од пет дана од дана почетка лекарског прегледа из члана 3. овог правилника, односно најкасније у року од 15 дана у случају спровођења додатних дијагностичких процедура и лекарских прегледа.

Члан 8.

Након обављеног лекарског прегледа, овлашћена здравствена установа издаје Уверење о здравственој способности физичког лица за држање и ношење оружја (Образац 3.), који је одштампан уз овај правилник и који чини његов саставни део.

Уверење садржи оцену здравствене способности физичког лица за држање и ношење оружја, и то:

1) способан/на или;

2) неспособан/на.

Уверење о здравственој способности физичког лица за држање и ношење оружја потписује доктор медицине – специјалиста медицине рада.

Уверење о здравственој способности из става 1. овог члана издаје се са роком важења од пет година.

О оцени здравствене способности овлашћена здравствена установа извештава:

1) прегледану особу;

2) најближу организациону јединицу Министарства унутрашњих послова, најкасније у року од осам дана од дана обављеног прегледа, ако је оцена здравствене способности „неспособан/на” и/или ако је Министарство унутрашњих послова упутило власника оружја на ванредни лекарски преглед.

Ако је физичко лице проглашено здравствено неспособним за држање и ношење оружја, поновни здравствени преглед није могућ пре истека рока од шест месеци.

Члан 9.

Извештај о промени здравственог стања физичког лица које поседује дозволу за држање и ношење оружја (Образац 4.), који је одштампан уз овај правилник и који чини његов саставни део, изабрани лекар из члана 3. овог правилника доставља најближој организационој јединици Министарства унутрашњих послова – одмах по сазнању о промени здравственог стања тог физичког лица.

Члан 10.

Физичко лице којe није задовољнo издатим Уверењем о здравственој способности физичког лица за држање и ношење оружја, може изјавити жалбу у року од 15 дана од дана пријема Уверења другостепеној лекарској комисији, коју именује министар надлежан за послове здравља.

Другостепена лекарска комисија састоји се од председника комисије, заменика председника, три члана комисије и њихових заменика. Председник и заменик председника комисије је доктор медицине – специјалиста медицине рада. Чланови и заменици чланова комисије су доктор медицине – специјалиста офталмологије, доктор медицине – специјалиста психијатрије, односно неуропсихијатрије и дипломирани психолог.

Председник, заменик председника комисије, чланови и заменици чланова другостепене лекарске комисије не могу бити доктори медицине и психолози који су учествовали у првостепеној оцени здравствене способности физичког лица по чијем се приговору решава.

Другостепена лекарска комисија заседа и води жалбени поступак у Заводу за медицину рада основаном за територију Републике Србије.

На захтев другостепене лекарске комисије, овлашћена здравствена установа дужна је да достави здравствени картон са медицинском документацијом, на основу које је дата оцена здравствене способности физичког лица за држање и ношење оружја у првостепеном поступку.

Садржај лекарског прегледа у другостепеном поступку је утврђен у чл. 3. и 4. овог правилника

Другостепена лекарска комисија даје оцену здравствене способности у року од 30 дана од пријема приговора на Уверење о здравственој способности физичког лица за држање и ношење оружја.

Оцена здравствене способности физичког лица за држање и ношење оружја у другостепеном поступку је коначна и може бити:

1) способан/на;

2) неспособан/на.

О оцени здравствене способности физичког лица за држање и ношење оружја другостепена лекарска комисија извештава:

1) прегледану особу;

2) овлашћену здравствену установу у којој је физичком лицу дата оцена здравствене способности на коју је уложена жалба;

3) надлежну организациону јединицу Министарства унутрашњих послова.

Члан 11.

На интернет страници Министарства здравља објављује се листа овлашћених здравствених установа.

Члан 12.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 110-00-64/2016-02

У Београду, 3. марта 2016. године

Министар,

асс. др Златибор Лончар, с.р.