Доносимо: К О Н К У Р С ЗА РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ЛОВСТВА АП ВОЈВОДИНЕ ЗА 2016. ГОДИНУ

0
479

jelenНа основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2016. годину („Службени лист АП Војводине”, бр. 54/15 и 54/16–ребаланс) и Покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за развој ловства Аутономне покрајине Војводине у 2016. години („Службени лист АП Војводине”, бр. 54/15 и 53/16), Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство Нови Сад расписује

К О Н К У Р С ЗА РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ЛОВСТВА АП ВОЈВОДИНЕ ЗА 2016. ГОДИНУ

Циљеви конкурса:

Унапређивање стања популације дивљачи и њених станишта, опремање корисника ловишта и праћење стања појединих врста дивљачи на територији АП Војводине. Висина и намена средстава:

Путем овог конкурса расподељују се средства из Буџетског фонда за развој ловства АП Војводине за 2016. годину по Годишњем програму коришћења средстава (у даљем тексту: Програм), у укупном износу до 41.609.426,83 динара за реализацију послова по следећим тачкама:

1. Израда и реализација програма и пројеката развоја ловства и унапређивања стања популације дивљачи и њених станишта на територији АП Војводине (тачка II подтачка 1. Програма), у укупном износу до 38.409.426,83 динара, за следеће намене: а) суфинансирање изградње ловно – техничких објеката у износу до 38.409.426,83 динара и то за: – прихватилишта за фазанске пилиће – бунара и појилишта за дивљач – уређење полигона за фазане – изградњу и реконструкцију објеката за обраду трофеја – подизање ремиза за дивљач – изградњу објекта за узгој дивљачи – изградња или реконструкција ограде у ловиштима посебне намене – високе дрвене наткривене чеке – ниске дрвене наткривене чеке и – хранилишта за дивљач

2. Друге намене у складу са Законом о дивљачи и ловству (тачка II подтачка 2. Програма), у укупном износу до 3.200.000,00 динара за:

а) суфинансирање набавке опреме за кориснике ловишта у АП Војводини у износу до 500.000,00 динара и то за: – рачунар, – ловочуварска одела, – двогледе и – мопед.

б) суфинансирање истраживања реалног прираста зеца у АП Војводини за ловну сезону 2016/2017 годину у износу до 500.000,00 динара;

ц) суфинансирање пројекта истраживања смањења бројности популације зеца и утицај пестицида на морталитет зечева у АП Војводини (I фаза) ловна 2016/17. година у износу до 2.200.000,00 динара.

– Средства из тачке 1. и 2. додељују се за суфинансирање одабраних програма и пројеката биће исплаћена у висини од 70 % од износа прихваћеног пројектом, након потписивања уговора, док ће се преостали износ у висини од 30 % средстава, исплатити након достављања правдања и завршетка пројекта.

Учешће корисника средстава у реализацији програма и пројеката, регулисаће се уговором.

Учешће корисника средстава у реализацији пројеката и програма по тачки 1.а) износи најмање 20,00 динара по m2 површине прихватилишта за фазанске пилиће; најмање 4.500,00 динара за изградњу бунара са појилиштем за дивљач; 3.500,00 динара за изградњу и уређење полигона за фазане; 30.000,00 динара за изградњу објеката за обраду трофеја и 20.000,00 динара за реконструкцију објеката за обраду трофеја; 900,00 динара за високу наткривену дрвену чеку; до 500,00 динара за ниску наткривену дрвену чеку, до 250,00 динара за хранилиште за високу дивљач и 150,00 динара за хранилиште за ситну дивљач.

Учешће корисника средстава за пројекат подизања ремиза за дивљач износи најмање 10.000,00 динара по хектару и за изградњу објекта за узгој дивљачи најмање 10 % вредности пројекта. Учешће корисника средстава у реализацији пројеката и програма изградња или реконструкција ограде у ловиштима посебне намене, износи најмање 10 % вредности пројекта.

Учешће корисника средстава у реализацији пројеката и програма по тачки 2.а) износи најмање 1.500,00 динара за набавку рачунара; 750,00 динара за набавку ловочуварског одела, 3.000,00 динара за набавку двогледа и 2.500,00 динара за набавку мопеда.

Учешће корисника средстава у реализацији пројеката и програма по тачки 2.б) износи најмање 25.000,00 динара.

Учешће корисника средстава у реализацији пројеката и програма по тачки 2.ц) износи најмање 110.000,00 динара. – Исплата средстава корисницима ловишта посебне намене ће се вршити у висини од 70 % од износа прихваћеног пројектом, након потписивања уговора, док ће се преостали износ у висини од 30 % средстава, исплатити након достављања правдања и завршетка пројекта. Укупан износ за ову намену износи до 5.000.000,00 динара. Евентуални трошкови ПДВ по свим тачкама овог конкурса урачунати су у јединичне и укупне цене послова, осим за кориснике ловишта посебне намене.

Подносиоци пријава којима се додељују средства морају да оправдају укупан износ средстава за укупан износ инвестиције (укупна средства учешћа корисника као и средства расподељена из буџетског фонда)

Корисници средстава Право учешћа на конкурсу има подносилац пријаве (корисник ловишта, привредна друштва и научно – истраживачке установе, које су регистроване за делатност ловства), који за исту намену и за исту локацију није користио, нити користи средства буџетског фонда за развој ловства Републике Србије и буџетског фонда за развој ловства АП Војводине, и то : – за средства из тачаке 1.а) и 2.а) – корисници ловишта са територије АП Војводине, осим корисника ловишта посебне намене, који могу конкурисати само за средства из тачке 1.а) – изградњу и реконструкцију ограде у ловиштима посебне намене . – за средства из тачке 2.б и 2.ц) – привредна друштва и научно-истраживачке установе, регистроване за обављање делатности ловства са територије АП Војводине.

Потребна документација:

1. пријава на конкурс;

2. фотокопија решења о упису у регистар у агенцији за привредне регистре;

3. фотокопија решења о додели ловишта на коришћење.

4. фотокопија регистрације научно – истраживачке установе за послове у области ловства.

Документација наведена под редним бројем 2, и 3, подносиоци пријава нису у обавези да доставе овом органу већ ће бити прибављно у складу са чланом 9. Закона о општем управном поступку.

Уз напред наведену документацију потребно је за сваку појединачну тачку доставити и следеће: За тачку 1.а) – за изградњу прихватилишта за фазанске пилиће, бунара и појилишта за дивљач и уређења полигона за фазане – скицу пројекта (са назначеном локацијом) са предмером и предрачуном радова са исказаним трошковима материјала и рада са ПДВ, израђеног и овереног од стране лиценцираног лица; доказ о власништву над земљиштем на коме се планира подизање ловних и других објекта, препис листа непокретности, односно извод из земљишних књига (не старији од 30 дана) са назнаком катастерске парцеле на којој је планирано подизање ловних и других објекта (оригинал или оверена копија) поред којег подносилац пријаве који није власник земљишта доставља и оверену сагласност власника земљишта да се на његовој имовини могу изграђивати ловни и други објекти предвиђени пројектом или уговор о закупу или уступању земљишта за подизање ловних и других објекта (оригинал или оверена копија), који важе најмање 5 година од дана објављивања конкурса; – за изградњу објеката за обраду трофеја – локацијску или грађевинску дозволу и пројекат са предмером и предрачуном материјала и радова са ПДВ, израђеног и овереног од стране лиценцираног лица; – за подизање ремиза на земљишту у власништву ловачких удружења доставити извод из листа непокретности или земљишних књига с подацима о власништву и ограничењима за све катастарске парцеле које су предмет пријаве (не старији од 30 дана) поред којег подносилац пријаве који није власник земљишта доставља и уговор о закупу (оригинал или оверена копија), који важи најмање 5 година од објављивања конкурса и пројекат подизањa ремиза с предмером и предрачуном радова и исказаним трошковима садног материјала, рада и неге с ПДВ-ом, које су израдили регистровани расадници или правна лица регистрована за област шумарства или ловства.

Површина земљишта за подизање ремиза за дивљач не може бити мања од пет ари; – за изградњу објекта за узгој дивљачи – грађевински и технолошки пројекат (са назначеном локацијом), предмером и предрачуном радова са исказаним трошковима материјала и рада са ПДВ, израђеног и овереног од стране лиценцираног лица, доказ о власништву над земљиштем на коме се планира подизање ловних и других објекта, препис листа непокретности, односно извод из земљишних књига (не старији од 30 дана) са назнаком катастерске парцеле на којој је планирано подизање ловних и других објекта (оригинал или оверена копија) поред којег подносилац пријаве који није власник земљишта доставља и уговор о закупу (оригинал или оверена копија), који важи најмање 10 година од дана објављивања конкурса; – за реконструкцију објеката за обраду трофеја – пријаву радова надлежном органу локалне самоуправе и пројекат са предмером и предрачуном материјала и радова са ПДВ, израђеног од стране лиценцираног лица за област грађевинарства; – за изградњу високе или ниске дрвене наткривене чеке и хранилишта за високу и ситну дивљач – скицу пројекта (са назначеном локацијом) са предмером и предрачуном радова са исказаним трошковима материјала и рада са ПДВ, израђеног од стране лиценцираног лица, доказ о власништву над земљиштем на коме се планира подизање ловних и других објекта, препис листа непокретности, односно извод из земљишних књига (не старији од 30 дана) са назнаком катастерске парцеле на којој је планирано подизање ловних и других објекта (оригинал или оверена копија) поред којег подносилац пријаве који није власник земљишта доставља и оверену сагласност власника земљишта да се на његовој имовини могу изграђивати ловни и други објекти предвиђени пројектом или уговор о закупу или уступању земљишта за подизање ловних и других објекта (оригинал или оверена копија), који важе најмање 5 година од дана објављивања конкурса; – за изградњу или реконструкцију ловно-техничких објеката – ограде у ловиштима посебне намене – скицу пројекта (са назначеном ГПС локацијом), са исказаним трошковима материјала и рада са ПДВ и овером од стране лиценцираног лица (стручне службе).

Подносиоци пријава могу поднети највише једну пријаву на конкурс по ловишту, са по једном локацијом по свим наведеним програмима и пројектима из тачке 1.а), осим за чеке где се може на истој пријави поднети захтев за по две чеке по ловишту и највише по три хранилишта за високу и три хранилишта за ситну дивљач по ловишту, с тим да сви ловно технички објекти морају бити планирани ловном основом. За тачку 2.а) – за набавку опреме за кориснике ловишта у АП Војводини – фотокопија уговора о раду за запосленим ловочуваром или запосленим ловочуварима (корисник више ловишта). За тачку 2.б) – за истраживање реалног прираста зеца у АП Војводини – доказ о регистрацији правног лица за делатност ловства и кратак опис пројекта на који се конкурише са спецификацијом трошкова. За тачку 2.ц) – за истраживање смањења бројности популације зеца и утицај пестицида на морталитет зечева у АП Војводини (I фаза) ловна 2016/17. година – доказ о регистрацији правног лица за делатност ловства и кратак опис пројекта на који се конкурише са спецификацијом трошкова.

Износ средстава који се расподељује по конкурсу: Средства по тачки 1.а) расподелиће се корисницима ловишта до 400,00 динара по m2 површине прихватилишта за фазанске пилиће; до 90.000,00 динара за изградњу бунара са појилиштем за дивљач; до 70.000,00 динара за изградњу и уређење полигона за фазане; до 600.000,00 динара за изградњу објеката за обраду трофеја и до 400.000,00 динара за реконструкцију објеката за обраду трофеја; до 18.000,00 динара за високу наткривену дрвену чеку; до 10.000,00 динара за ниску наткривену дрвену чеку, до 5.000,00 динара за хранилиште за високу дивљач и до 3.000,00 динара за хранилиште за ситну дивљач. Средства по тачки 1.а) – подизање ремиза за дивљач расподелиће се корисницима ловишта: до 200.000,00 динара по хектару и за изградњу објекта за узгој дивљачи до 1.500.000,00 динара, а у складу са прихваћеним пројектом. Средства по тачки 1.а) – изградња или реконструкција ограде у ловиштима посебне намене овог конкурса расподелиће се корисницима ловишта посебне намене, у складу са прихваћеним пројектом. Средства по тачки 2.а) расподелиће се корисницима ловишта који нису користили средства за ове намене, до 30.000,00 динара за набавку рачунара; до 15.000,00 динара за набавку ловочуварског одела у складу са правилником о ловочуварској служби („Службени гласник РС“, број 84/11), до 60.000,00 динара за набавку двогледа и до 50.000,00 динара за набавку мопеда. Средства по тачки 2.б) расподелиће се правном лицу регистрованом за делатност ловства у износу до 500.000,00 динара. Средства по тачки 2.ц) расподелиће се правном лицу регистрованом за делатност ловства у износу до 2.200.000,00 динара.

Доношење одлуке о расподели средстава: Поднете пријаве разматра и предлог за коначну одлуку о расподели средстава даје комисија коју именује покрајински секретар за пољопривреду, водоприведу и шумарство. Након прегледа приспелих пријава, Комисија сачињава записник о свом раду, између осталог предлаже листу корисника средстава, а на основу критеријума прописаних „Правилником о расподели средстава из Буџетског фонда за развој ловства АП Војводине за 2016. годину“. Критеријуми и друга питања од значаја за реализацију конкурса регулисана су „Правилником о расподели средстава з Буџетског фонда за развој ловства АП Војводине за 2016. годину“.

Коначну одлуку о расподели средстава по свим тачкама доноси Покрајински секретар за пољоприведу, водопривреду и шумарство. Права и обавезе између Секретаријата и корисника средстава, као и услови и начин коришћења средстава и рокови реализације послова, регулисаће се уговором.

Секретаријат задржава право да од подносиоца пријаве затражи додатну документацију, односно изврши увид у планску документацију. Допуна документације ће бити затражена електронским путем, а рок за достављање се рачуна од момента пријема електронским захтева.

Време закључења уговора: Права и обавезе између Секретаријата и корисника средстава, као и услови и начин коришћења средстава и рокови реализације послова, регулисаће се уговором у року од 30 дана од дана закључења конкурса.

Начин подношења пријаве Образац пријаве је потребно попунити на рачунару, тако да се у неосенчени део табеле упишу одговарајући подаци. Образац пријаве који се доставља мора бити оверен печатом и потписан од стране законског заступника Подносиоца пријаве.

Образац пријаве се може преузети са сајта Секретаријата (www.psp.vojvodina.gov.rs). Пријаве се подносе на адресу: Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16, са назнаком „Конкурс за расподелу средстава из Буџетског фонда за развој ловства АП Војводине за 2016. годину“.

Пријаве на конкурс са осталом потребном документацијом подносе се закључно са 21.11.2016. године. Неблаговремене пријаве неће бити разматране. Додатне информације могу се добити на телефон 021/487-44-07.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here