ПРАВИЛНИК о обуци у руковању ватреним оружјем….

1
2739

На основу члана 38. став 13. Закона о оружју и муницији („Службени гласник РС”, број 20/15),

Министар унутрашњих послова доноси

ПРАВИЛНИК

о обуци у руковању ватреним оружјем, условима за бављење поправљањем и преправљањем оружја и прометом оружја и муниције

 Службени гласник РС“, број 13 од 19. фебруара 2016.

Члан 1.

Овим правилником прописују се услови за бављење обуком у руковању ватреним оружјем (у даљем тексту: обука), програм, услови и начин спровођења обуке, услови и начин поправљања и преправљања оружја, промета оружја, основних делова за оружје и муниције.

  1. Обука у руковању ватреним оружјем

 Члан 2.

Обуком могу да се баве правна лица и предузетници којима је, од стране надлежног органа, у складу са законом, одобрено бављење том делатношћу, односно обуком (у даљем тексту: организатор обуке).

Члан 3.

Обука се састоји од теоретског и практичног дела.

Теоретски део обуке састоји се од 12 часова у трајању од 45 минута и обухвата следеће области, и то:

1) правни аспект држања, ношења и употребе ватреног оружја – у трајању од 4 часа;

2) безбедно руковање оружјем – у трајању од 4 часа,

3) основе балистике и технике гађања – у трајању од 4 часа.

Практични део обуке састоји се од 8 часова у трајању од 45 минута и обухвата следеће области, и то:

1) безбедно руковање оружјем – у трајању од 4 часа,

2) практично гађање ватреним оружјем – у трајању од 4 часа.

Обука се спроводи по Програму обуке за руковање ватреним оружјем (у даљем тексту: Програм) који је одштампан у прилогу овог правилника (Прилог) и који чини његов саставни део.

Члан 4.

Организатор обуке за спровођење теоретског дела обуке мора имати простор који, је у саставу истог грађевинског објекта, и обухвата:

1) учионицу за теоретску обуку односно провере знања (у даљем тексту: учионица), чија површина мора износити најмање 25 m² и бити облика који омогућава фронтално, групно и индивидуално извођење теоријске обуке, односно индивидуалну проверу знања, са средствима, училима и опремом за спровођење обуке;

2) просторију за административне послове, чија површина мора износити најмање 8 m².

Члан 5.

Организатор  обуке  за  спровођење  практичног  дела  обуке  обезбеђује  простор  за извођење гађања ватреним оружјем, односно стрелиште за практичну обуку у руковању ватреним оружјем  (у даљем тексту:  стрелиште), које може бити на отвореном или затвореном простору и које мора бити опремљено техничким средствима и опремом неопходном за спровођење практичне обуке гађања ватреним оружјем, тј. метама, школском муницијом, антифонима и средства за чишћење оружја.

Члан 6.

Стрелиште се изграђује тако да се обезбеде мере заштите које приликом извођења практичне обуке гађања онемогућавају излетање пројектила из зоне или простора стрелишта  и  одбијање  испаљених  пројектила,  односно  гарантују  безбедност  лица унутар  и  изван  стрелишта,  што  се  утврђује  балистичким елаборатом израђеним од стране балистичара који има стечено високо образовање машинске струке.

Стрелиште мора да испуњава прописане мере заштите од пожара и експлозија утврђене посебним прописима којима је уређена област заштите од пожара и експлозија и услове заштите животне средине.

Затворена стрелишта се изграђују се тако да се, поред услова из ст. 1. и 2. овог члана, обезбеђује:

1) да систем за вентилацију просторије за извођење гађања ватреним оружјем буде независан,   са   најмање   пет   измена   ваздуха   на   сат,   са   електричним   блокадама инсталација осветљења и покретача мета у функцији вентилације и са вентилатором у против-експлозивној заштити;

2) да испред хватача зрна буде уграђена гумена трака – завеса, на начин који онемогућава повратак зрна;

3) да све избочине, стубови, отвори, вентилациони канали и електричне инсталације буду заштићени блендама;

4) да између стрељачких места на ватреној линији буду постављене непробојне преграде, које онемогућавају пробој од бочно испаљеног метка, неконтролисаног кретања чаура, повређивање или ометање суседног стрелца и

5) да унутрашњи зидови и под буду равни и глатки.

Отворена стрелишта изграђују се тако да се поред услова из ст. 1. и 2. овог члана, обезбеде и услови из става 3. тач. 2)–5) овог члана.

Члан 7.

Организатор обуке спроводи обуку, у смислу овог правилника, употребом ватреног оружја за које се спроводи обука – пиштоља, револвера, малокалибарске пушке, ловачког оружја – са олученим или глатким цевима, спортског оружја и аутоматске пушке, са употребом одговарајуће муниције.

Члан 8.

Обуку  могу  да  изводе  предавачи  и  инструктори  који  имају  одговарајућу  стручну спрему и искуство и то:

1) предавач за област „Правни аспект држања, ношења и употребе ватреног оружја”

(1) са стеченим високим образовањем на основним академским студијама у обиму од најмање   240   ЕСПБ   бодова,   са   звањем   дипломираног   правника   или   звањем криминалисте и најмање пет година радног искуства на пословима безбедности,

(2) десет година радног искуства у безбедносним службама на пословима са оружјем са високом стручном спремом у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова;

2) предавач за област „Основе балистике и технике гађања” – са стеченом, најмање, средњом стручном спремом у четворогодишњем трајању и који има најмање пет година радног искуства на пословима безбедности;

3) предавач за област „Безбедно руковање оружјем” и „Практично гађање ватреним оружјем” – са стеченом, најмање, средњом стручном спремом у четворогодишњем трајању и који има најмање пет година радног искуства у безбедносним службама на пословима са оружјем или који је рангирани спортиста стрељачког спорта, са положеним испитом из области противпожарне заштите.

Члан 9.

Пријаву за похађање обуке подноси физичко лице које намерава да похађа обуку (у даљем тексту: кандидат).

У пријави кандидат прецизира оружје за које жели да буде обучен, и то:

1) пиштољ и револвер;

2) малокалибарска пушка;

3) ловачка пушка са олученим цевима;

4) ловачка пушка са глатким цевима;

5) аутоматска пушка.

Члан 10.

Организатор   обуке   дужан   је   да   евидентира   присуство   кандидата   теоретској   и практичној обуци и начин провере знања стечених током обуке, као и оцену нивоа обучености за руковање ватреним оружјем.

Током провере знања стечених за време обуке организатор обуке дужан је да обезбеди присуство представника надлежног органа.

Кандидату који  је  похађао  обуку  у  целини  и  који  је  у потпуности  оспособљен  за руковање ватреним оружјем организатор обуке издаће потврду.

Потврда о похађању обуке и обучености за руковање ватреним оружјем (Образац), одштампан је у прилогу овог правилника и чини његов саставни део.

Члан 11.

Кандидат који из оправданог разлога прекине похађање обуке или не приступи провери знања може, у року од три месеца, наставити похађање обуке и приступити провери знања.

Уколико кандидат, без оправданог разлога, прекине похађање обуке или не приступи провери знања, сматраће се да није похађао обуку.

  1. Послови поправљања и преправљања оружја

 Члан 12.

Поправљањем и преправљањем оружја могу се бавити правна лица и предузетници којима је, од стране надлежног органа, у складу са законом, одобрено бављење том делатношћу (у даљем тексту: овлашћени сервисер).

Члан 13.

Физичко лице које непосредно обавља послове поправке и преправке оружја у име овлашћеног сервисера мора имати најмање  средњу стручну спрему машинског или техничког смера, уверење о обучености у руковању ватреним оружјем (пиштољи и револвери,  ловачке пушке са олученим цевима,  ловачке пушке  са  глатким цевима, малокалибарска пушка и аутоматска пушка).

  1. Послови промета оружја

 Члан 14.

Прометом оружја, основних делова за оружје и муниције могу се бавити правна лица и предузетници којима је, од стране надлежног органа у складу са Законом, одобрено бављење овом делатношћу (у даљем тексту: овлашћени продавац).

Члан 15.

Стручним кадром који обавља послове из делатности овлашћеног продавца сматра се физичко лице које има најмање средњу стручну спрему и  уверење о обучености у руковању  ватреним  оружјем  (пиштољи  и  револвери,  ловачке  пушке  са  олученим цевима, ловачке пушке са глатким цевима, малокалибарска пушка и аутоматска пушка).

Члан 16.

Пре продаје оружја из категорије Б, овлашћени продавац може приступити софтверској апликацији Министарства унутрашњих послова ради провере аутентичности приложеног одобрења за набављање оружја или основних делова за оружје.

  1. Прелазна и завршна одредба

 Члан 17.

Даном почетка примене овог правилника престаје да важи Правилник о ближим условима обављања, начину спровођења и програму обуке за руковање ватреним оружјем („Службени гласник РС”, бр. 1/99 и 30/00).

Члан 18.

Овај  правилник  ступа  на  снагу  осмог  дана  од  дана  објављивања  у  „Службеном гласнику Републике Србије”, а почиње де се примењује 5. марта 2016. године.

 

ПРИЛОГ ПРОГРАМ ОБУКЕ ЗА РУКОВАЊЕ ВАТРЕНИМ ОРУЖЈЕМ

  1. I. Теме и питања за теоретски део:

Правни аспект држања, ношења и употребе ватреног оружја:

Појам оружја, ватрено оружје, основни делови за оружје, категорије оружја, дозвољеност и забрана набављања, држања и ношења оружја, забрана промета, набављања и држања одређене додатне опреме и одређених врста муниције, исправе о оружју, услови за физичка лица за набављање и држање оружја из категорије Б, здравствена  способност,  набављање  оружја  из  категорије  Б,  набављање  и  држање оружја из категорије Ц, набављање и држање оружја из категорије Д, врсте оружних листова, колекционарска дозвола, уговори о преносу власништва над оружјем, набављање муниције, справљање муниције, набављање основних делова оружја, регистрација оружја, ношење оружја, онеспособљавање оружја, престанак испуњености услова за држање оружја, поступак у случају смрти власника оружја и наслеђивање оружја, поступак са нађеним оружјем и муницијом, поступак са несталим оружјем, руковање оружјем и давање оружја на послугу, преношење оружја, преношење оружја преко државне границе, прелазак оружја у власништво Републике Србије, набављање и продаја оружја и муниције од стране овлашћених  продаваца, набављање и држање оружја правних лица и предузетника, посредовање у промету оружја и муниције (брокеринг), превоз оружја и муниције, прекршаји предвиђени Законом о оружју и муницији, нужна одбрана, крајња нужда, прекорачење нужне одбране, прекорачење крајње нужде, незаконит лов, изазивање опште опасности, насилничко понашање, израђивање и набављање оружја и средстава намењених за извршење кривичног дела, недозвољено држање оружја и експлозивних материја, основи кривичног поступка.

Безбедно руковање оружјем:

Безбедносни услови складиштења муниције, утицај топлоте на иницирање муниције, пиротехничка средства и муниција, опасности од ицијалних експлозива и барута, експлозија, детонација и дефлаграција, муниција – врста, калибри, особине и начин одржавања, опис појединих врста оружја и њихових делова, техничке карактеристике оружја,  поређења  и  разграничења  у  односу  на  друга  оружја  исте  врсте,  безбедно ношење оружја, безбедност на стрелишту, пражњење и пуњење оружја, расклапање и склапање оружја, упуцавање (ректификација) оружја, одржавање оружја (преглед, чишћење, подмазивање, конзервација), средства за чишћење и подмазивање оружја, најчешћи застоји на оружју и њихово отклањање.

Основи балистике и техника гађања ватреним оружјем:

Процес опаљења метка, облик и елементи путање пројектила кроз ваздух, чиниоци који утичу на кретање пројектила кроз ваздух, енергија и пробојност пројектила на циљу, максимални домет пројектила, рикошет, ставови за гађање, врсте и опис појединих ставова,  најпогоднији  ставови  за  одређене  врсте  гађања,  правилно  држање  оружја, начин нишањења одређеним врстама оружја и нишана и избор нишанске тачке, дисање и окидање, најчешће грешке при гађању.

II. Теме и задаци за практични део: Безбедно руковање оружјем:

Пражњење и пуњење оружја, расклапање и склапање оружја, одржавање, преглед, чишћење и подмазивање оружја, најчешћи застоји на оружју и њихово отклањање.

Практично гађање ватреним оружјем:

1)пиштољ и револвер – кружна мета 50 x 50 cm на 15 m са 25 метака и грудна мета на10 m са 25 метака; за проверу знања: за кружну мету – 5 пробних и 10 метака за оцену, потом у грудну мету – 5 пробних и 10 метака за оцену;

2) малокалибарска пушка – кружна мета за серијску МК пушку на 50 m лежећи став са

25 метака и на 25 m стојећи став са 25 метака; за проверу знања: за кружну мету за серијску МК пушку на 50 m лежећи став – са 5 пробних метака и 10 метака за оцену, потом на 25 m стојећи став – са 5 пробних метака и 10 метака за оцену;

3) ловачки карабин – кружна мета 50 x 50 cm на 100 m, лежећи став са 25 метака и на 50 m стојећи став са 25 метака; за проверу знања: кружна мета 50 x 50 cm на 100 m лежећи став – 5 пробних метака и 10 метака за оцену, потом на 50 m стојећи став – 5 пробних метака и 10 метака за оцену;

4) ловачка пушка са глатком цеви – кружна мета 50 x 50 cm на 35 m са 25 патрона са сачмом; за проверу знања: кружна мета 50 x 50 cm на 35 m са 5 пробних патрона са сачмом и 10 патрона са сачмом за оцену;

5) аутоматска пушка – кружна мета 50 x 50 cm на 100 m лежећи став са 25 метака и на

50 m стојећи став са 25 метака, кратким рафалима; за проверу знања: кратким рафалима

– кружна мета 50 x 50 cm на 100 m лежећи став – 10 пробних метака и 20 метака за оцену, потом, кратким рафалима на 50 m стојећи став – 10 пробних метака и 20 метака за оцену.

Власници комбинованог оружја обуку и проверу знања врше по критеријумима који важе за ловачке карабине и ловачке пушке са глатком цеви.

Приликом провере практичног гађања ватреним оружјем, кандидат ће добити оцену

„успешно” уколико буде имао више од 40% погодака у мету.

 

ОБРАЗАЦ

(назив организатора обуке)

Број                               

На  основу  члана  10.  Правилника  о  обуци  у  руковању  ватреним  оружјем, условима   за бављење поправљањем и преправљањем оружја и прометом оружја и муниције, издаје се

П О Т В Р Д А

О ПОХАЂАЊУ ОБУКЕ И ОБУЧЕНОСТИЗА РУКОВАЊЕ ВАТРЕНИМ ОРУЖЈЕМ

 

                                                                               ,                                                          ,

(име и презиме)                                                            (ЈМБГ)

 

(датум, место и држава рођења)

 

 

са пребивалиштем

,                                                                                                                   (место пребивалишта и             (број идентификационог документа, адреса становања)                                  издат од)

 

 

је у целини похађао-ла обуку за руковање ватреним оружјем

                                                                                            ,

                                                                                              ,

                                                                                              .

(оружје за које је похађао-ла обуку)

 

 

 

Током похађања обуке у руковању ватреним оружјем, извршена је и провера

 

знања о обучености у руковању

је да је кандидат-киња                                                       (успешно – неуспешно)

, и утврђено обучен-а у руковању

 

                                                                                                                                       .

(оружје за коју је похађана обука и извршена провера знања)

 

 

 

 

 

 

 

(МП)

(место и датум издавања)                                                                  Овлашћено лице

1 KOMENTAR

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here