ПРАВИЛНИК о поступку давања оружја на послугу

0
2200

 

На основу члана 32. став 10. Закона о оружју и муницији („Службени гласник РС”, број

20/15),

Министар унутрашњих послова доноси

ПРАВИЛНИК

 о поступку давања оружја на послугу

 „Службени гласник РС“, број 95 од 20. новембра 2015.

 Члан 1.

Овим правилником прописује се изглед пријаве и поступак давања оружја на послугу.

Давање на послугу ловачког оружја

 Члан 2.

Власник регистрованог ловачког оружја (у даљем тексту: послугодавац), у току лова може дати другом ловцу своје регистровано ловачко оружје на послугу, уколико ловац који узима оружје на послугу (у даљем тексту: послугопримац), поседује оружни лист за ту врсту оружја.

Послугодавац или његов овлашћени представник мора бити присутан за време трајања послуге.

Послугопримац мора за све време трајања послуге код себе имати оружни лист за своје регистровано ловачко оружје исте врсте.

Регистровано ловачко оружје може се дати на послугу без присуства послугодавца за време трајања послуге, уз претходну пријаву надлежном органу.

Приликом пријаве послуге код надлежног органа морају бити присутни послугодавац и послугопримац.

Пријава о давању на послугу ловачког оружја (Образац 1), одштампана је уз овај правилник и чини његов саставни део.

Послуга оружја стрељачких организација и правних лица и предузетника

који се баве обуком у руковању ватреним оружјем

 Члан 3.

Стрељачке организације и правна лица и предузетници која се баве обуком у руковању ватреним оружјем могу своје регистровано оружје давати на послугу корисницима њихових услуга.

Послугодавац, односно, овлашћени представник правног лица или предузетника послугодавца, мора бити присутан за време трајања послуге.

Стрељачке организације могу своје регистровано оружје дати на послугу кориснику својих  услуга  за  потребе такмичења,  без присуства послугодавца,  односно  његовог овлашћеног представника за време трајања послуге, уз претходну пријаву надлежном органу.

Приликом пријаве послуге код надлежног органа морају бити присутни послугодавац и послугопримац.

Пријава о давању на послугу оружја стрељачких организација (Образац 2), одштампана је уз овај правилник и чини његов саставни део.

Када стрељачка организација даје оружје на послугу другој стрељачкој организацији, уговор о послузи мора садржати елементе које садржи Пријава из става 5. овог члана.

Члан 4.

Овај  правилник  ступа  на  снагу  осмог  дана  од  дана  објављивања  у  „Службеном гласнику Републике Србије”, а почиње да се примењује 5. марта 2016. године.

ОБРАЗАЦ  1

Република Србија

Министарство унутрашњих послова

Полицијска управа

Полицијска станица

Број датум

 

ПРИЈАВА О ДАВАЊУ НА ПОСЛУГУ ЛОВАЧКОГ ОРУЖЈА

 

 

  1. Подаци о власнику регистрованог ловачког оружја (послугодавац):

 

 

___________________________________________________________________________

(име и презиме односно назив правног лица или предузетника)

 

___________________________________________________________________________

(адреса пребивалишта односно седишта и ЈМБГ односно МБ)

 

___________________________________________________________________________

(број личне карте или другог идентификационог документа)

 

 

  1. Подаци о лицу коме се даје ловачко оружје на послугу (послугопримац):

 

___________________________________________________________________________

(име и презиме односно назив правног лица или предузетника)

 

___________________________________________________________________________

(адреса пребивалишта односно седишта и ЈМБГ односно МБ)

 

___________________________________________________________________________

(број личне карте или другог идентификационог документа)

 

 

  1. Подаци о ловачком оружју које се даје на послугу:

 

___________________________________________________________________________

(број оружног листа, орган издавања, врста, марка, калибар, фабрички број)

 

 

Ловиште где ће се користити оружје:_____________________________________________

 

Датум и време за које важи пријава:_____________________________________________

 

 

______________________________                                    ____________________________

послугодавац                                                                              послугопримац

 

 

 

(м.п.)

 

 

_____________________________

Потпис овлашћеног лица

 

 

 

 

ОБРАЗАЦ  2

Република Србија

Министарство унутрашњих послова

Полицијска управа

Полицијска станица

Број датум

 

 

 

ПРИЈАВА О ДАВАЊУ НА ПОСЛУГУ ОРУЖЈА СТРЕЉАЧКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА

 

 

  1. Подаци о власнику регистрованог оружја (послугодавац):

 

 

_________________________________________________________________________

(назив стрељачке организације)

 

_________________________________________________________________________

(седишта и МБ)

 

_________________________________________________________________________

(број личне карте или другог идентификационог документа овлашћеног лица)

 

 

 

  1. Подаци о лицу коме се даје оружје на послугу (послугопримац):

 

 

_________________________________________________________________________

(име и презиме односно назив правног лица или предузетника)

 

­­­­­­­­­­­­­­­­_________________________________________________________________________

(адреса пребивалишта односно седишта и ЈМБГ односно МБ)

 

­­­­­­­­­­­­­­_________________________________________________________________________

(број личне карте или другог идентификационог документа)

 

 

  1. Подаци о оружју које се даје на послугу:

 

_________________________________________________________________________

(број оружног листа, орган издавања, врста, марка, калибар, фабрички број)

 

 

 

Датум и време за које важи пријава:

 

 

____________________________                                        ___________________________

послугодавац                                                                                    послугопримац

 

 

(м.п.)

_____________________________

Потпис овлашћеног лица

 

 

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here