ПРАВИЛНИК о поступку издавања, изгледу и садржини образаца и исправа о оружју

0
1005

На основу члана 45. став 1. тач. 1) и 2) Закона о оружју и муницији („Службени гласник

РС”, број 20/15),

Министар унутрашњих послова доноси

ПРАВИЛНИК

 

о поступку издавања, изгледу и садржини образаца и исправа о оружју предвиђених Законом о оружју и муницији

 „Службени гласник РС“, број 16 од 26. фебруара 2016.

Уводне одредбе

 Члан 1.

Овим правилником ближе се уређује поступак издавања, изглед, садржина образаца и исправа о оружју предвиђених Законом о оружју и муницији (у даљем тексту: обрасци и исправе).

 Члан 2.

Поступак издавања образаца и исправа покреће се по захтеву странке. О примљеним захтевима надлежни орган издаје потврду.

Поступак издавања образаца и исправа обухвата: утврђивање идентитета лица, утврђивање истоветности оружја и утврђивање испуњености законских услова за издавање обрасца, односно, исправе.

Обрасци предвиђени Законом о оружју и муницији

Захтев за набављање оружја из категорије Б за физичка лица

 Члан 3.

Захтев за набављање ору жја из категорије Б за физичка лица подноси се на Обрасцу 1, који је одштампан уз овај правилник и који чини његов саставни део.

Пријава о набављању оружја из категорије Ц

 Члан 4.

Лица која набаве оружје из категорије Ц подносе надлежном органу Пријаву о набављању оружја из категорије Ц, на Обрасцу 2, који је одштампан уз овај правилник и који чини његов саставни део.

Потврда о предаји оружја у власништво Републике Србије

 Члан 5.

Потврда о предаји оружја у власништво Републике Србије издаје се на Обрасцу 3, који је одштампан уз овај правилник и који чини његов саставни део.

Потврда из става 1. овог члана, израђује се у два истоветна примерка, од којих се један примерак уручује власнику оружја, а други остаје код надлежног органа.

Овлашћење за преношење оружја

 Члан 6.

Правно лице и предузетник које је власник оружја, свом представнику издаје посебно овлашћење за преношење оружја – на Обрасцу 4, који је одштампан уз овај правилник и који чини његов саставни део.

Одобрење за уношење и ношење оружја и муниције

припаднику стране службе безбедности

 Члан 7.

Одобрење за уношење и ношење оружја и муниције припаднику страних служби безбедности у Републици Србији издаје се на Обрасцу 5, који је одштампан уз овај правилник и који чини његов саставни део.

  1. Исправе предвиђене Законом о оружју и муницији

Одобрење за набављање оружја за физичка лица

 Члан 8.

Одобрење за набављање оружја за физичка лица издаје се на Обрасцу 6, који је одштампан уз овај правилник и који чини његов саставни део.

Одобрење из става 1. овог члана, израђује се у три истоветна примерка, од којих се два примерка уручују власнику оружја, а трећи остаје код надлежног органа.

Одобрење за набављање оружја за правна лица и предузетнике

 Члан 9.

Одобрење за набављање оружја за правна лица и предузетнике издаје се на Обрасцу 7, који је одштампан уз овај правилник и који чини његов саставни део.

Одобрење из става 1. овог члана, израђује се у три истоветна примерка, од којих се два примерка уручују власнику оружја, а трећи остаје код надлежног органа.

Одобрење из става 1. овог члана издаје се правном лицу и предузетнику и приликом набављања основних делова за оружје.

Одобрење за набављање оружја ради даље продаје

 Члан 10.

Одобрење за набављање оружја ради даље продаје издаје се на Обрасцу 8, који је одштампан уз овај правилник и који чини његов саставни део.

Одобрење из става 1. овог члана издаје се приликом набављања ради даље продаје основних делова за оружје и муниције.

Оружни лист

 Члан 11.

Изглед и садржина образаца на којим се издају оружни листови, у којима је уграђен микроконтролер – чип, дати су у Обрасцима 9–12, који су одштампани уз овај правилник и који чине његов саставни део и то:

1) Оружни лист за држање оружја за личну безбедност издаје се на Обрасцу 9;

2) Оружни лист за држање конвертибилног оружја издаје се на Обрасцу 10;

3) Оружни лист за држање и ношење оружја издаје се на Обрасцу 11;

4) Оружни лист за правна лица и предузетнике издаје се на Обрасцу 12.

Образац оружног листа је правоугаоног облика, у виду картице, величине 54 x 86,6 mm, израђен је од поликарбоната уз додатак PVC слојева у браон тоновима.

Образац оружног листа је израђен у складу са стандардом ISO/IEC 7810 који се односи на димензије и физичке карактеристике, ISO/IEC 10373 који се односи на тестирање физичких карактеристика и ISO/IEC 7816-1, ISO/IEC 7816-2, ISO/IEC 7816-3 и ISO/IEC

7816-4 који се односе на електрична кола и контакте.

Заштитни елементи на обрасцу оружног листа су: микроштампа, OVI (оптички променљиве  боје)  guilloche  линије,  UV  штампа,  UV  нити,  DOVID  (дифракциони оптички променљив елемент) и MLI зона.

Члан 12.

Видљиви (визуелни) подаци на предњој страни Оружног листа за држање оружја за личну безбедност, Оружног листа за конвертибилно оружје и Оружног листа за држање и ношење оружја су:

1) приказ дела кубуре;

2) мали грб Републике Србије који се налази у горњем левом углу;

3) текст: „Република Србија”;

4) назив исправе;

5) презиме и име имаоца оружног листа;

6) стилизован приказ четири оцила;

7) кинеграм;

8) датум издавања и рок важења;

9) серијски број оружног листа;

10) назив органа који је издао оружни лист;

11) ласерски штампану црно-белу фотографију димензија 30 х 24 mm.

Видљиви (визуелни) подаци на полеђини оружних листова из става 1. овог члана су:

1) приказ дела кубуре преко малог грба Републике Србије;

2) датум рођења имаоца оружног листа;

3) место и општина рођења;

4) држава рођења;

5) контролни број оружног листа.

Натписи на оружним листовима из става 1. овог члана одштампани су на српском и енглеском језику.

У микроконтолер (чип) оружних листова из става 1. овог члана, поред свих видљивих података из оружног листа, уписују се и следећи подаци:

1) јединствени матични број грађана (ЈМБГ);

2) подаци о пребивалишту и адреси стана;

3) датум важења уверења о здравственој способности;

4) број комада оружја уписаних на оружни лист;

5) подаци о оружју и то:

(1) број регистра за оружје,

(2) орган издавања оружног листа,

(3) датум издавања оружног листа,

(4) категорија оружја,

(5) намена оружја,

(6) врста оружја,

(7) марка,

(8) модел,

(9) калибар,

(10) фабрички број;

6) број комада основних делова;

7) назив основног дела;

8) подаци о основним деловима и то:

(1) број регистра оружја на које се односи и орган издавања оружног листа,

(2) назив основног дела,

(3) фабрички број основног дела,

(4) марка основног дела,

(5) калибар основног дела (ако је у питању цев).

Подаци о оружју, калибрима и фабричким бројевима и подаци о основним деловима оружја из става 4. овог члана уносе се за сваки комад оружја, све калибре и основне делове који је уписан у тај оружни лист.

Члан 13.

Видљиви  (визуелни)  подаци  на  предњој  страни  Оружног  листа  за  правна  лица  и предузетнике су:

1) приказ дела кубуре;

2) мали грб Републике Србије који се налази у горњем левом углу;

3) текст: „Република Србија”;

4) назив исправе;

5) пословно име имаоца оружног листа;

6) стилизован приказ четири оцила;

7) кинеграм;

8) приказ пиштоља CZ-999 у црно-белој боји;

9) датум издавања и рок важења;

10) серијски број оружног листа;

11) назив органа који је издао оружни лист.

Полеђина Оружног листа за правна лица и предузетнике садржи приказ дела кубуре и малог грба Републике Србије и контролни број оружног листа.

Натписи на Оружном листу за правна лица и предузетнике овог члана одштампани су на српском и енглеском језику.

У микроконтолер (чип) Оружног листа за правна лица и предузетнике, поред свих видљивих података из оружног листа, уписују се и:

1) име и презиме овлашћеног лица за заступање правног лица, односно, име и презиме предузетника;

2) матични број правног лица односно предузетника;

3) место седишта правног лица односно предузетника;

4) улица и број седишта правног лица односно предузетника;

5) број комада оружја уписаних на оружни лист;

6) подаци о оружју и то:

(1) број регистра за оружје,

(2) орган издавања оружног листа,

(3) датум издавања оружног листа,

(4) категорија оружја,

(5) намена оружја,

(6) врста оружја,

(7) марка,

(8) модел,

(9) калибар,

(10) фабрички број;

7) број комада основних делова;

8) назив основног дела:

9) подаци о основним деловима и то:

(1) број регистра оружја на које се односи и орган издавања оружног листа,

(2) назив основног дела,

(3) фабрички број основног дела,

(4) марка основног дела,

(5) калибар основног дела (ако је у питању цев).

Подаци о оружју, калибрима и фабричким бројевима и подаци о основним деловима оружја из става 4. овог члана уносе се за сваки комад оружја, све калибре и основне делове који је уписан у тај оружни лист.

Члан 14.

Подаци који се уписују на образац оружног листа, уписују се на начин и са подацима уписаним у исправи која је приложена као доказ о идентитету.

Подаци о унетом оружју се, у случају отуђења, бришу из оружног листа.

Уместо изгубљеног, украденог, оштећеног или уништеног оружног листа, или ако су у оружни лист погрешно уписани подаци, на захтев власника оружја издаће се нови оружни лист.

Потврда о пријави држања оружја из категорије Ц

 Члан 15.

Потврда о пријави држања оружја из категорије Ц издаје се на Обрасцу 13, који је одштампан уз овај правилник и који чини његов саставни део.

Потврда из става 1. овог члана, израђује се у два истоветна примерка, од којих се један примерак уручује власнику оружја, а други остаје код надлежног органа.

Одобрење за распоређивање запослених лица која долазе у контакт са оружјем

 Члан 16.

Одобрење за распоређивање запослених лица која долазе у контакт са оружјем издаје се на Обрасцу 14, који је одштампан уз овај правилник и који чини његов саставни део.

Дозвола за ношење оружја

 Члан 17.

Дозвола  за  ношење  оружја  издаје  се  на  Обрасцу  15,  који  је  одштампан  уз  овај правилник и који чини његов саставни део.

Образац Дозволе за ношење оружја је правоугаоног облика, у виду картице, величине

54 x 86,6 mm, израђен је од поликарбоната уз додатак PVC слојева у плавим тоновима.

Образац дозволе за ношење оружја је израђен у складу са стандардима ISO/IEC 7810, за димензије и физичке карактеристике, и ISO/IEC 10373, за тестирање физичких карактеристика, и ISO/IEC 7816-1, ISO/IEC 7816-2, ISO/IEC 7816-3 и ISO/IEC 7816-4, који се односе на електрична кола и контакте.

Заштитни елементи на обрасцу дозволе за ношење оружја су: микроштампа, OVI (оптички променљиве боје) guilloche линије, UV штампа, UV нити, DOVID (дифракциони оптички променљив елемент) и MLI зона.

Члан 18.

У образац Дозволе за ношење оружја уграђује се микроконтролер (чип). Видљиви (визуелни) подаци на предњој страни Дозволе за ношење оружја су:

1) приказ дела кубуре;

2) мали грб Републике Србије који се налази у горњем левом углу;

3) текст: „Република Србија”;

4) текст: „Дозвола за ношење оружја”;

5) презиме и име имаоца Дозволе за ношење оружја;

6) стилизован приказ четири оцила;

7) кинеграм;

8) датум издавања и рок важења;

9) регистарски број;

10) назив органа који је издао оружни лист;

11) ласерски штампану црно-белу фотографију димензија 30 х 24 mm. Видљиви (визуелни) подаци на полеђини Дозволе за ношење оружја су:

1) приказ дела кубуре и малог грба Републике Србије;

2) датум рођења имаоца дозволе;

3) место и општина рођења;

4) држава рођења;

5) контролни број.

Написи на Дозволи за ношење оружја одштампани су на српском и енглеском језику.

У микроконтолер (чип) Дозволе за ношење оружја, поред свих видљивих података из ст. 2. и 3. овог члана, уписују се и:

1) јединствени матични број грађана (ЈМБГ);

2) пребивалиште и адреса имаоца дозволе;

3)  регистарски  бројеви  и  серијски  бројеви  оружних  листова  за  оружје  за  личну безбедност.

Одобрење за набављање и изношење оружја и муниције из Републике Србије

 Члан 19.

Одобрење за набављање и изношење оружја и муниције из Републике Србије издаје се на Обрасцу 16, који је одштампан уз овај правилник и који чини његов саставни део.

Одобрење из става 1. овог члана, израђује се у три истоветна примерка, од којих се два примерка уручују власнику оружја, а трећи остаје код надлежног органа.

Одобрење за изношење оружја и муниције из Републике Србије

 Члан 20.

Одобрење за изношење оружја и муниције из Републике Србије издаје се на Обрасцу

17, који је одштампан уз овај правилник и који чини његов саставни део.

Одобрење за набављање основних делова за оружје

 Члан 21.

Одобрење за набављање основних делова за оружје издаје се на Обрасцу 18, који је одштампан уз овај правилник и који чини његов саставни део.

Одобрење из става 1. овог члана, израђује се у три истоветна примерка, од којих се два примерка уручују власнику оружја, а трећи остаје код надлежног органа.

Одобрење за уношење оружја и муниције у Републику Србију

 Члан 22.

Одобрење за уношење оружја и муниције у Републику Србију издаје се на Обрасцу 19, који је одштампан уз овај правилник и који чини његов саставни део.

Колекционарска дозвола

 Члан 23.

Колекционарска дозвола издаје се на Обрасцу 20, који је одштампан уз овај правилник и који чини његов саставни део.

Образац Колекционарске дозволе израђује се на заштићеном папиру формата А4 и садржи следеће податке:

1) приказ кубуре у браон и сивим тоновима;

2) мали грб Републике Србије у изворним бојама;

3) текст Република Србија;

4) текст Министарство унутрашњих послова;

5) текст „КОЛЕКЦИОНАРСКА ДОЗВОЛА”, исписан црвеном бојом;

6) презиме и име, јединствени матични број грађана, датум и место рођења имаоца

Колекционарске дозволе;

7) текст „Колекционарска дозвола важи трајно и на основу ње се може набавити више комада оружја из категорије Б. Ималац колекционарске дозволе може набављати и држати муницију у свим калибрима, осим муниције из члана 6. Закона о оружју и муницији („Службени гласник РС”, број 20/15)”;

8) правни основ за издавање Колекционарске дозволе;

9) назив органа који је издао Колекционарску дозволу;

10) место, број и датум издавања;

11) потпис овлашћеног лица и печат органа;

12) серијски број.

Заштитни елементи на обрасцу Колекционарске дозволе су: хартија са заштитом у виду континуленог воденог знака, влаканцима која флуоресцирају под УВ светлом и четворостепеном  хемијском  заштитом,  елементи  заштите  у  дизајну  (гијош, микротекст), штампа сигурносном УВ бојом као и апликовање високосигурносног дифракционо оптичко-варијабилног елемента.

Члан 24.

Даном почетка примене овог правилника престаје да важи Правилник о обрасцима

захтева, одобрења, оружног листа и других исправа и евиденција предвиђених Законом о оружју и муницији („Службени гласник РС”, број 1/99).

Члан 25.

Овај  правилник  ступа  на  снагу  осмог  дана  од  дана  објављивања  у  „Службеном гласнику Републике Србије”, а почиње де се примењује 5. марта 2016. године.

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ  ПОСЛОВА

 

ПУ______________________________

ПС______________________________

 

Образац 1

 

Број  |_|_|_|_|_|_|

 

Датум |_|_|_|_|_|_|_|_|

 

 

ЗАХТЕВ ЗА НАБАВЉАЊЕ ОРУЖЈА ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА

 

 

 

А. ПОДАЦИ О ФИЗИЧКОМ ЛИЦУ

 

1. ЈМБГ                                                                                  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
2. ПРЕЗИМЕ
3. ИМЕ
4. ДАТУМ РОЂЕЊА
5. ОПШТИНА РОЂЕЊА
6. МЕСТО РОЂЕЊА
7. ДРЖАВЉАНСТВО
8. ЗАНИМАЊЕ
9. НАЗИВ И СЕДИШТЕ ПОСЛОДАВЦА
10. ДА ЛИ ВЕЋ ПОСЕДУЈЕ ОРУЖЈЕ                           А □            Б □           Ц □            Д □
11. НАЗИВ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ
12. ИЗАБРАНИ ЛЕКАР

 

Б. ПОДАЦИ О ПРЕБИВАЛИШТУ ФИЗИЧКОГ ЛИЦА

 

13. ОПШТИНА
14. МЕСТО
15. УЛИЦА
16. БРОЈ ЗГРАДЕ, УЛАЗ, СПРАТ, СТАН

 

В. ПОДАЦИ О ОРУЖЈУ ЗА КОЈЕ СЕ ПОДНОСИ ЗАХТЕВ

17. ВРСТА ОРУЖЈА

 

 

____________________                 ______________________________               ___________________________

Датум попуњавања           Потпис подносиоца захтева             Потпис овлашћеног лица

 

________________________________________________________________________________________________

 

На основу члана 161. Закона о општем управном поступку и члана 2. став 2. Правилника  о  поступку  издавања,  изгледу  и  садржини  образаца  и  исправа  предвиђених Законом о оружју и муницији издаје се

 

ПОТВРДА О ПРИЈЕМУ ЗАХТЕВА ЗА ИЗДАВАЊЕ ОДОБРЕЊА

ЗА НАБАВЉАЊЕ ОРУЖЈА ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА

 

 

 

Захтев__________________________________ је примљен под бр._______________________________________,

име и презиме

 

дана_____________________________год.

 

(М.П.)                         Потпис овлашћеног лица

 

_____________________________________

 

 

 

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ  ПОСЛОВА

 

ПУ______________________________

ПС______________________________

 

Образац 2

 

Број  |_|_|_|_|_|_|

 

Датум |_|_|_|_|_|_|_|_|

 

 

ЗАХТЕВ ЗА НАБАВЉАЊЕ ОРУЖЈА ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА

 

 

 

А. ПОДАЦИ О ФИЗИЧКОМ ЛИЦУ

 

1. ЈМБГ                                                                                  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
2. ПРЕЗИМЕ
3. ИМЕ
4. ДАТУМ РОЂЕЊА
5. ОПШТИНА РОЂЕЊА
6. МЕСТО РОЂЕЊА
7. ДРЖАВЉАНСТВО
8. ЗАНИМАЊЕ
9. НАЗИВ И СЕДИШТЕ ПОСЛОДАВЦА
10. ДА ЛИ ВЕЋ ПОСЕДУЈЕ ОРУЖЈЕ                           А □            Б □           Ц □            Д □

 

Б. ПОДАЦИ О ПРЕБИВАЛИШТУ ФИЗИЧКОГ ЛИЦА

 

11. ОПШТИНА
12. МЕСТО
13. УЛИЦА
14. БРОЈ ЗГРАДЕ, УЛАЗ, СПРАТ, СТАН

 

В. ПОДАЦИ О ОРУЖЈУ ЗА КОЈЕ СЕ ПОДНОСИ ЗАХТЕВ

15. ВРСТА ОРУЖЈА
16. МАРКА И МОДЕЛ
17. КАЛИБАР
18. ФАБРИЧКИ БРОЈ ОРУЖЈА
19. ФАБРИЧКИ БРОЈ ЦЕВИ
20. ФАБРИЧКИ БРОЈ РЕЗЕРВНЕ ЦЕВИ
21. НАЧИН НАБАВКЕ

 

 

____________________                 ______________________________               ___________________________

Датум попуњавања           Потпис подносиоца захтева             Потпис овлашћеног лица

________________________________________________________________________________________________

На основу члана 161. Закона о општем управном поступку и члана 2. став 2. Правилника  о  поступку  издавања,  изгледу  и  садржини  образаца  и  исправа  предвиђених Законом о оружју и муницији издаје се

 

ПОТВРДА О ПРИЈЕМУ ПРИЈАВЕ О НАБАВЉАЊУ ОРУЖЈА ИЗ КАТЕГОРИЈЕ Ц

 

Захтев__________________________________ је примљен под бр._______________________________________,

име и презиме

 

дана_____________________________год.

 

(М.П.)                         Потпис овлашћеног лица

 

_____________________________________

 

 

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

 

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ

ПОСЛОВА

ПУ                                                             

ПС                                                             

Образац 3

 

БРОЈ              |_|_|_|_|_|_|_|_|

 

ДАТУМ УПИСА         |_|_|_|_|_|_|_|_|

 

 

 

 

 

 

 

По  захтеву __________________________________________  а  на  основу  члана  19.

став 7. Закона о оружју и муницији („Службени гласник РС”, број 20/15), издаје се

 

ПОТВРДА O ПРЕДАЈИ ОРУЖЈА У ВЛАСНИШТВО

РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

 

                                                              ,                                       ,                                         ,

име презиме или назив правног лица              ЈМБГ/МБ                  датум рођења

                                ,                                                                                                            ,

место                         општина                пребивалиште и адреса стана-седиште правног лица

 

предао је следеће оружје:

1.                                                                                                                                          ,

врста оружја                                                       марка и модел

                                                                ,                                                                           ;

кал.                           фаб. бр.                     регистарски број оружног листа

/исправе и од кога је издата

2.                                                                                                                                          ,

врста оружја                                                                 марка и модел

                                                                ,                                                                           ;

кал.                         фаб. бр.                          регистарски број оружног листа

/исправе и од кога је издата

3.                                                                                                                                          ,

врста оружја                                                    марка и модел

                                                                ,                                                                           ;

кал.                          фаб. бр.                        регистарски број оружног листа

/исправе и од кога је издата

4.                                                                                                                                          ,

врста                                                                      марка и модел

                                                                ,                                                                           ;

кал.                              фаб. бр.                   регистарски број оружног листа

/исправе и од кога је издата

 

као и муницију__________________________________________

комада и кал.

 

ПРЕДАЈУ ИЗВРШИО:

(м.п.)

 

_____________________________                                      ________________________________________

име и презиме                                                                        Потпис овлашћеног лица

                                                                                             које је извршило преузимање

број идентификационог документа

и назив органа који је издао

Оружје наведено у овој потврди предајем у трајно власништво Републике

Србије, без накнаде.

                                                                         ИЗЈАВУ ДАО:

__________________________________

                                                                                           (име и презиме, потпис)

____________________________________

                                                                           (број идентификационог документа)

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here