ПРАВИЛНИК о просторно-техничким условима за безбедно смештање и чување оружја и муниције

0
3035

На основу члана 18. став 6, члана 38. став 13. и члана 45. став 1. тачка 4) Закона о оружју и муницији („Службени гласник РС”, број 20/15),

Министар унутрашњих послова доноси

ПРАВИЛНИК

 о просторно-техничким условима за безбедно смештање и чување оружја и муниције

 Службени гласник РС“, број 9 од 5. фебруара 2016.

 Члан 1.

Овим правилником ближе се уређују просторно-технички услови за безбедно смештање и  чување оружја,  основних  делова за оружје и  муниције које треба да испуњавају физичка лица која набављају оружје, физичка лица која су поднела захтев за издавање колекционарске дозволе, као и правна лица и предузетници која подносе захтев за издавање  одобрења  за  обављање  делатности  поправљања  и  преправљања  оружја, обуком за руковање ватреним оружјем и прометом оружја, основних делова за оружје и муницијом.

Смештај и чување оружја и муниције за физичка лица

 Члан 2.

Физичка лица која набављају оружје, дужна су да обезбеде услове за безбедан смештај и чување оружја и муниције, тако да оно не може доћи у посед неовлашћених лица, односно, да буде закључано и посебно одвојено у сефовима, касама или сличним орманима који се не могу лако отворити.

Оружје и муниција се мора чувати у стамбеном или другом простору који се налази у месту пребивалишта, на адреси становања физичког лица.

Смештај и чување оружја и муниције за издавање колекционарске дозволе

 Члан 3.

Физичка лица која подносе захтев за издавање колекционарске дозволе, дужна су да обезбеде услове за безбедан смештај и чување оружја и муниције, тако да оно не може доћи у посед неовлашћених лица, односно, да оружје из категорије Б и муниција буду закључани и одвојени у металним орманима, сефовима, касама или трезорима који се не могу лако отворити и који су опремљени сигурносним механичким системом за закључавање.

Оружје и муниција се мора чувати у стамбеном или другом простору који се налази у месту пребивалишта,  на  адреси  становања  физичког  лица коме  се  издаје колекционарска дозвола.

Смештај и чување оружја, основних делова за оружје и муниције за правна лица и предузетнике који се баве прометом оружја

 Члан 4.

Прометом оружја, основних делова за оружје и муниције могу се бавити правна лица и предузетници који обезбеде просторно-техничке услове за њихов безбедан смештај и чување, односно, који у пословном простору имају најмање две просторије, које чине јединствену грађевинску целину: просторије у којима се чува оружје и муниција и продајни простор.

Просторије у којима се чува оружје, основни делови за оружје и муниција изграђују се тако да се обезбеди да:

1) грађевински отвори на спољашњој фасади буду обезбеђени решеткастом конструкцијом, максималних димензија окаца 150 х 150 mm, која је израђена варењем, од следећих врста и минималних димензија челичних профилисаних носача:

(1) равнокраки угаоник 20 х 20 х 3 mm,

(2) разнокраки угаоник 20 х 20 х 3 mm,

(3) У-носач 65 mm,

(4) И-носач 80 mm,

(5) кутијасти (квадратни и правоугаони) челични профили чија једна страница није мања од 20 mm,

(6) пљоснати челици (тракасти – равни) 20 х 3 mm;

2) веза између решеткасте конструкције из тачке 1) овог става и подлоге која је носи, обезбеђује исти ниво јачине на кидање, као и сама решеткаста конструкцијa;

3) испуњавају основне захтеве заштите од пожара, и тако да:

(1) представљају посебан пожарни сектор одвојен од продајног простора и осталих просторија хоризонталним и вертикалним преградама и вратима отпорним на пожар, најмање 60 min,

(2) завршна обрада буде од негоривог материјала, изузев пода који може бити од тешко горивог материјала карактеристике реакције на пожар класе Bfls1, тако да површине буду глатке и лаке за одржавање,

(3) обезбеде безбедно растерећење услед појаве експлозије уградњом отвора за ослобађање натпритиска на фасадном зиду, заштићени од спољашњих утицаја и постављени да не угрожавају безбедност лица и имовине;

4) обезбеди најмање два мобилна уређаја за почетно гашење пожара типа S-9 у непосредној близини улазних врата;грејање, ако постоји, буде изведено централним путем (топлом водом или паром);

5) у просторији не сме бити електричних уређаја, осим расвете са прекидачима који се морају налазити изван просторије и

6)  инсталација  принудне  вентилације,  ако  постоји,  на  вентилационим  каналима  на улазу у просторију има постављене противпожарне клапне.

У просторијама из става 2. овог члана оружје, основни делови за оружје и муниција чувају  се  у  касама,  челичним  орманима  или  боксовима  од  армираног  бетона  са челичним вратима.

Муниција се чува одвојено од оружја.

Изузетно, ако у објекту постоји просторија са сталним двадесетчетворочасовним дежурством, која се уједно користи и као просторија за смештај и чување оружја и муниције у количини до 500 метака, просторија у којој се чува оружје и муниција не мора испуњавати услове из става 2. тач. 1), 2) и 3) овог члана.

У просторији у којој се чува муниција и у продајном простору може се држати муниција, тако да укупна количина барута у обе просторије не прелази 20 kg, али тако да у продајном простору не прелази 5 kg.

Члан 5.

Врата и излози продајног простора из члана 4. став 1. овог правилника, морају бити заштићени  металном мрежом  или  оквиром  са  решеткама  или  рол  вратима,  која  се спуштају по завршетку радног времена, као и посебном фолијом за повећање издржљивости стакла на лом, минималне дебљине 0,1 mm.

Врата продајног простора која служе за евакуацију лица морају бити постављена тако да воде искључиво у спољни простор.

Члан 6.

У току радног времена, оружје, основни делови за оружје и муниција могу се излагати у продајном простору у закључаним витринама и излозима, а по завршетку радног времена или у другим случајевима напуштања просторије, закључавају се у касе, металне ормане или просторије из члана 4. став 2. овог правилника.

Пушке се могу чувати у продајном простору изван закључаних витрина и излога ако су повезане челичним ужетом или ланцем који је провучен кроз браник обарача. Челично уже или ланац морају бити причвршћени за фиксну подлогу (зид, под или плафон) и закључани на оба своја краја.

На сајамским манифестацијама оружје, основни делови оружја и муниција излажу се и чувају на начин из ст. 1. и 2. овог члана. У току сајамске манифестације, по завршетку излагања оружје и муниција чувају се у касама, одвојено. Муниција се може држати, тако да, на једном штанду,  укупна количина барута који се налази  у муницији не прелази 20 kg, од чега на изложбеном делу штанда, у току радног времена, може бити максимално 5 kg, а остатак у каси, односно металном орману. На штанду морају бити постављена најмање два мобилна уређаја за почетно гашење пожара типа S-9.

Смештај и чување оружја и основних делова за оружје за правна лица и предузетнике који се баве поправљањем и преправљањем оружја

 Члан 7.

Поправљањем и преправљањем оружја могу се бавити правна лица и предузетници (овлашћени сервисери) која обезбеде просторно-техничке услове за њихов безбедан смештај и чување, односно, која у пословном простору имају најмање две просторије, које чине јединствену грађевинску целину – просторију у којој се чува оружје, која испуњава услове из члана 4. став 2. овог правилника и просторију у којој се врши поправка и преправка оружја.

Члан 8.

Оружје које се држи ради поправљања и преправљања, до предаје власнику, не може се износити из просторија овлашћених сервисера, осим у случају када то захтевају разлози испитивања сигурности и тачности оружја.

Приликом изношења оружја, из става 1. овог члана, запослени код овлашћеног сервисера са собом носи овлашћење за изношење оружја из пословног простора издато од овлашћеног сервисера (потписано од стране овлашћеног лица и оверено печатом овлашћеног сервисера), у коме се наводи разлог изношења оружја из просторија, где се преноси и временски период у коме треба да буде оружје враћено у просторије за смештање и чување оружја и муниције.

Смештај и чување оружја и муниције за правна лица и предузетнике који се баве обуком у руковању ватреним оружјем

 Члан 9.

Обуком у руковању ватреним оружјем могу се бавити правна лица и предузетници (у даљем тексту: организатори обуке) која обезбеде просторно-техничке услове за њихов безбедан смештај и чување, односно, која поред услова утврђеним другим прописима, у месту свог седишта поседују и просторију у којој се чува оружје и муниција, која испуњава услове из члана 4. став 2. овог правилника.

 Члан 10.

Организатор обуке може оружје и муницију преносити, када је то неопходно, из просторије у којој се чува оружје и муниција до стрелишта, односно просторије за обуку, само у дане извођења практичне наставе гађања ватреним оружјем.

Приликом изношења оружја, из става 1. овог члана, запослени код организатора обуке са  собом   носи   овлашћење  за  изношење   оружја  издато   од   организатора   обуке (потписано од стране овлашћеног лица и оверено печатом правног лица), у коме ће бити  наведен  разлог  изношења  оружја  из  просторија,  где  се  преноси  и  временски период у коме оружје треба да буде враћено у просторије за смештање и чување оружја и муниције.

Прелазна и завршна одредба

 Члан 11.

Даном  почетка  примене  овог  правилника  престаје  да  важи  Правилник  о  ближим условима и начину смештаја и чувања оружја и муниције („Службени гласник РС”, број

1/99).

Члан 12.

Овај  правилник  ступа  на  снагу  осмог  дана  од  дана  објављивања  у  „Службеном гласнику Републике Србије”, а почиње де се примењује 5. марта 2016. године.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here