ПРАВИЛНИК о утврђивању здравствене способности физичких лица за држање и ношење оружја

0
3078

На основу члана 12. ст. 3. и 9. и члана 45. став 2. Закона о оружју и муницији, („Службени гласник РС”, број 20/15),

Министар здравља доноси

ПРАВИЛНИК

о утврђивању здравствене способности физичких лица за држање и ношење оружја

„Службени гласник РС“, број 25 од 9. марта 2016.

Члан 1.

Овим правилником прописују се ближи услови које мора да испуњава здравствена установа за обављање лекарских прегледа за утврђивање здравствене способности физичких лица за држање и ношење оружја и ближи услови које, у погледу здравствене способности за држање и ношење оружја, морају да испуњавају физичка лица која држе и носе оружје.

Члан 2.

Здравствена способност физичких лица за држање и ношење оружја утврђује се лекарским прегледима који се обављају у здравственој установи која испуњава прописане услове и која добије решење здравствене инспекције Министарства здравља да може обављати наведене лекарске прегледе (у даљем тексту: овлашћена здравствена установа).

Овлашћена здравствена установа мора да испуњава услове за обављање делатности медицине рада прописане одредбама Правилника о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама и другим облицима здравствене службе.

Поред услова из става 2. овог члана, за обављање лекарских прегледа физичких лица за држање и ношење оружја, здравствена установа мора да има:

1) у радном односу доктора медицине – специјалисту офталмологије, доктора медицине специјалисту психијатрије, односно неуропсихијатрије и дипломираног психолога;

2) простор за чување медицинске документације, односно метални ормар са кључем за здравственe картонe о здравственој способности физичких лица за држање и ношење оружја.

Члан 3.

Лекарски преглед физичких лица за држање и ношење оружја обухвата:

1) увид у Извештај изабраног лекара о здравственом стању физичког лица за држање и ношење оружја, не старији од 30 дана, издат од стране изабраног лекара – доктора медицине или доктора медицине специјалисте за област опште медицине, односно специјалисте медицине рада (Образац 1.), који је одштампан уз овај правилник и који чини његов саставни део;

2) узимање анамнестичких података о здравственом стању физичког лица;

3) клинички преглед физичког лица који обавља тим здравствених радника и сарадника (у даљем тексту: тим), кога чине доктор медицине – специјалиста медицине рада, доктор медицине – специјалиста психијатрије, односно неуропсихијатрије и дипломирани психолог;

4) по потреби, додатне дијагностичке процедуре и друге лекарске прегледе.

Члан 4.

Клинички преглед из члана 3. став 1. тачка 3) овог правилника састоји се из:

1) лекарског прегледа са основном антропометријом (телесна маса, телесна висина, израчунавање индекса телесне масе);

2) лабораторијских анализа, и то крви (брзина седиментације еритроцита, број леукоцита, еритроцита, хематокрит, концентрација глукозе), урина (присуство беланчевина, шећера, билирубина, уробилиногена и седимент урина) и теста на психоактивне супстанце (по индикацији специјалисте медицине рада или психијатра / неуропсихијатра);

3) испитивања чула слуха (тонална лиминарна аудиометрија) и вестибуларне функције (ортостатски и динамостатски тестови);

4) електрокардиограма (12 одвода);

5) спирометрије са кривом проток – волумен;

6) прегледа доктора медицине – специјалисте офталмологије: анамнеза, спољашњи преглед ока и аднекса ока, преглед очног дна, испитивање видних функција (оштрина вида на даљину и близину, бинокуларни вид, колорни вид, форије, фузије, дубински вид и видно поље);

7) прегледа доктора медицине – специјалисте психијатрије, односно, неуропсихијатрије: анамнеза, психички статус, преглед главе, врата, кранијалних живаца, кичменог стуба, екстремитета, моторике, рефлекса, сензибилитета, говора, писања;

8) прегледа дипломираног психолога: психолошки интервју, процена когнитивних способности, процена особина личности, са посебним нагласком на емоционалну стабилност.

Члан 5.

Подаци добијени на основу здравственог прегледа и изјави физичког лица са потписом о давању сагласности на тачност датих анамнестичких података, као и пристанак на обављање теста на психо-активне супстанце, евидентирају се у Здравствени картон о здравственој способности физичког лица за држање и ношење оружја (Образац 2.), који је одштампан уз овај правилник и који чини његов саставни део.

Члан 6.

Физичко лице сматра се здравствено способним за држање и ношење оружја ако се лекарским прегледима из члана 3. овог правилника утврди да је физички и душевно здраво, односно да нема контраиндикације (болести и здравствена стања) које физичко лице чине здравствено неспособним за држање и ношење оружја.

Контраиндикацијама за држање и ношење оружја у лекарским прегледима из члана 3. овог правилника сматрају се следеће болести и здравствена стања:

1) психијатријске и неуролошке болести и стања:

(1) деменције свих етиологија,

(2) склоност стањима панике и фобије,

(3) акутне или хроничне психозе,

(4) посттрауматски стресни поремећај (ПТСП),

(5) алкохолизам,

(6) зависност од психоактивних супстанци,

(7) сви облици епилепсије,

(8) болести и поремећаји спавања (нарколепсија и катаплексија) уколико су отпорни на лечење,

(9) афективни поремећаји (поремећаји расположења),

(10) болести и стања која се манифестују поремећајем координације, ригором, тремором, хореичким и атетотичким покретима,

(11) Алцхајмерова болест и друге дегенеративне болести и поремећаји нервног система,

(12) обољења нерава, корена нерава и плексуса који утичу на безбедно руковање оружјем,

(13) траума,

(14) запаљење и васкуларне болести централног нервног система са трајним неуролошким и психичким последицама, које утичу на безбедно руковање оружјем,

(15) друге неуролошке болести и стања, повреде и аномалије нерава и мишића које утичу на безбедно руковање оружјем;

2) психолошка стања:

(1) интелектуална инсуфицијентност (IQ испод 80),

(2) изражени поремећаји личности и понашања (склоност неприлагођеном понашању, социјална и емотивна незрелост и нестабилност, дисконтрола афекта и импулса, дисконтрола агресивног импулса у ауто и хетеро правцу, анксиозност, снижена толеранција на фрустрације),

(3) изразити испади у когнитивном функционисању (памћење, пажња, концентрација),

(4) психомоторни и психосензорни поремећаји (ослабљена визуелно-моторна координација, психомоторна и сензомоторна успореност);

3) болести и стања органа вида:

(1) болести и мане органа вида које доводе до смањења оштрине вида. Оштрина вида, са или без корекције, не сме бити мања у збиру на оба ока од 0,8, уз услов да једно око има оштрину вида најмање 0,5 и очувану ширину видног поља. Ако особа користи само једно око (функционални монокулус или анофталмус), оштрина вида тог ока, са или без корекције мора бити најмање 0,7, при чему ширина видног поља мора бити најмање 140 степени у хоризонталној осовини и без апсолутних скотома у централном видном пољу у ширини од 30 степени од централне тачке фиксације,

(2) друге болести и мане органа вида које ремете функцију вида тако да могу угрозити безбедно руковање оружјем;

4) болести и стања слуха и вестибуларног апарата:

(1) обострано оштећење слуха, уколико је губитак слуха већи од 40 dB (децибела) на фреквенцијама 500, 1000, 2000 и 4000 Hz (Херца),

(2) у случају да је стање слуха на једном уву потпуно уредно, оштећење слуха на другом уву не сме бити веће од 50 децибела на фреквенцијама 500, 1000, 2000 и 4000 Hz (Херца),

(3) обољења вестибуларног апарата са поремећајем равнотеже који могу угрозити сигурно руковање оружјем;

5) болести и стања респираторног система која могу изазвати тешку респираторну или кардиореспираторну инсуфицијенцију;

6) стања и болести срца и кардиоваскуларног система која могу довести до тежих поремећаја срчаног ритма и промена стања свести, осим у медицински контролисаним случајевима;

7) болести и стања ендокриног система: хипертиреоза и хипотиреоза тешког облика;

8) болести и стања мишићно-коштаног система: урођене или стечене малформације и деформитети, као и функционални поремећаји који утичу на безбедно руковање оружјем;

9) тумори, као и остала стања и болести који, с обзиром на место и/или функционалну активност и/или морфологију и/или понашање, утичу на безбедно руковање оружјем.

Члан 7.

Након обављеног лекарског прегледа физичког лица, овлашћена здравствена установа је дужна да донесе оцену здравствене способности за држање и ношење оружја најкасније у року од пет дана од дана почетка лекарског прегледа из члана 3. овог правилника, односно најкасније у року од 15 дана у случају спровођења додатних дијагностичких процедура и лекарских прегледа.

Члан 8.

Након обављеног лекарског прегледа, овлашћена здравствена установа издаје Уверење о здравственој способности физичког лица за држање и ношење оружја (Образац 3.), који је одштампан уз овај правилник и који чини његов саставни део.

Уверење садржи оцену здравствене способности физичког лица за држање и ношење оружја, и то:

1) способан/на или;

2) неспособан/на.

Уверење о здравственој способности физичког лица за држање и ношење оружја потписује доктор медицине – специјалиста медицине рада.

Уверење о здравственој способности из става 1. овог члана издаје се са роком важења од пет година.

О оцени здравствене способности овлашћена здравствена установа извештава:

1) прегледану особу;

2) најближу организациону јединицу Министарства унутрашњих послова, најкасније у року од осам дана од дана обављеног прегледа, ако је оцена здравствене способности „неспособан/на” и/или ако је Министарство унутрашњих послова упутило власника оружја на ванредни лекарски преглед.

Ако је физичко лице проглашено здравствено неспособним за држање и ношење оружја, поновни здравствени преглед није могућ пре истека рока од шест месеци.

Члан 9.

Извештај о промени здравственог стања физичког лица које поседује дозволу за држање и ношење оружја (Образац 4.), који је одштампан уз овај правилник и који чини његов саставни део, изабрани лекар из члана 3. овог правилника доставља најближој организационој јединици Министарства унутрашњих послова – одмах по сазнању о промени здравственог стања тог физичког лица.

Члан 10.

Физичко лице којe није задовољнo издатим Уверењем о здравственој способности физичког лица за држање и ношење оружја, може изјавити жалбу у року од 15 дана од дана пријема Уверења другостепеној лекарској комисији, коју именује министар надлежан за послове здравља.

Другостепена лекарска комисија састоји се од председника комисије, заменика председника, три члана комисије и њихових заменика. Председник и заменик председника комисије је доктор медицине – специјалиста медицине рада. Чланови и заменици чланова комисије су доктор медицине – специјалиста офталмологије, доктор медицине – специјалиста психијатрије, односно неуропсихијатрије и дипломирани психолог.

Председник, заменик председника комисије, чланови и заменици чланова другостепене лекарске комисије не могу бити доктори медицине и психолози који су учествовали у првостепеној оцени здравствене способности физичког лица по чијем се приговору решава.

Другостепена лекарска комисија заседа и води жалбени поступак у Заводу за медицину рада основаном за територију Републике Србије.

На захтев другостепене лекарске комисије, овлашћена здравствена установа дужна је да достави здравствени картон са медицинском документацијом, на основу које је дата оцена здравствене способности физичког лица за држање и ношење оружја у првостепеном поступку.

Садржај лекарског прегледа у другостепеном поступку је утврђен у чл. 3. и 4. овог правилника

Другостепена лекарска комисија даје оцену здравствене способности у року од 30 дана од пријема приговора на Уверење о здравственој способности физичког лица за држање и ношење оружја.

Оцена здравствене способности физичког лица за држање и ношење оружја у другостепеном поступку је коначна и може бити:

1) способан/на;

2) неспособан/на.

О оцени здравствене способности физичког лица за држање и ношење оружја другостепена лекарска комисија извештава:

1) прегледану особу;

2) овлашћену здравствену установу у којој је физичком лицу дата оцена здравствене способности на коју је уложена жалба;

3) надлежну организациону јединицу Министарства унутрашњих послова.

Члан 11.

На интернет страници Министарства здравља објављује се листа овлашћених здравствених установа.

Члан 12.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 110-00-64/2016-02

У Београду, 3. марта 2016. године

Министар,

асс. др Златибор Лончар, с.р.

 

 

 

 

 

 

 

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here