Zakon o oružju i municiji, NEMOJ POSLE, NISAM ZNAO

16
31462

free-desktop-wallpaper-duck-hunting-w8e2beraeuztqm1lPrekršaji koje po Zakonu o oružju i municiji mogu učiniti lovci i koji mogu biti učinjeni lovačkim vatrenim oružjem

Zakon o oružju i municiji koji je objavljen u „Službenom glasniku RS“ broj  20/2015 dana 24.02.2015. godine, stupio je na snagu 04.03.2015. godine  a primenjivaće se od 04.03.2016. godine. Tako još ima vremena da se zainteresovani upoznaju s njegovim odredbama i preduprede neprijatna iznenađena koja mogu  dovesti do čuvenog opravdanja „ … pa nisam znao … “.

U kaznenim odredbama ovog zakona  postoje prekršaji za koje se kažnjava novčanom kaznom od 5.000 do 150.000 dinara (član 47.) i prekršaji za koje se kažnjava novčanom kaznom od 20.000 do 150.000 dinara  ili zatvorom do 60 dana (član 48.) Oni su   zapravo postupanja nasuprot propisanim dužnostima, koja mogu biti  nehatna ali i svesna i namerna.

Za svaki od prekršaja  se u sudskom postupku može izreći zaštitna mera oduzimanja oružja i municije.

Ovaj se rad odnosi na

lovce, koji su po Zakonu  o divljači i lovstvu  fizička lica koja su stekla

– lovnu kartu za tekuću lovnu godinu  (a lovna karta je isprava kojom lovac stiče pojedinačno pravo na lov na teritoriji Republike Srbije, u periodu za koji je izdata, a koji nije duži od jedne lovne godine; što je zapravo  period od 1. aprila tekuće godine do 31. marta sledeće godine),

– ispunjavaju uslove iz propisa kojima se reguliše oružje i municija (imaju odobrenje za držanje lovačke puške) i

– osposobljeni  su za lov divljači (položili lovački ispit i prošli obuku za rukovanje lovačkom puškom);

i

lovačko oružje; ali kako ono prema članu 3. stav 1. tačka 16. Zakona o oružju i municiji može biti i dugo vatreno ali i sa tetivom ili oprugom, to je naglašeno da je u pitanju lovačko vatreno oružje, što su svakako lovačke puške: sa olučenim cevima (karabin) i neolučenim, ili kako se sad u delu zakona  kaže: glatkim, cevima (sačmara).

Prema propisanoj kazni prekršaji iz člana 47. su lakši.

Član 47. stav 1. tačka 1. u vezi člana 12. stav 5.

prekršaj nedostavljanja lekarskog uverenja o zdravstvenoj sposobnosti za držanje i nošenje oružja

Fizičko lice   kome je po Zakonu o oružju i municiji

1) odobreno nabavljanje lovačkog oružja iz kategorije B (u tu kategoriju spada i lovačko vatreno oružje), ili

2) izdat oružni list za lovačko oružje

dužno je da nadležnom organu – Policijskoj upravi u mestu svog prebivališta  dostavi uverenje o zdravstvenoj sposobnosti za držanje i nošenje oružja, u roku propisanom članom 12. stav 5. Zakona o oružju i municiji, a koje nije starije od  mesec dana.  A to je

  1. A) svakih 5 godina – najkasnije 4 godine i 11 meseci pre isteka tog petogodišnjeg roka;
  2. B) po isteku važenja lekarskog uverenja (koje izdaje zdravstvena ustanova) o zdravstvenoj sposobnosti za držanje i nošenje oružja (rok važenja će biti propisan podzakonskim aktom). Iako u zakonu piše „po isteku važenja“ ovaj izraz treba povezati sa dužnošću dostavljanja uverenja koje nije starije od mesec dana ali i budućim podzakonskim aktom kojim će se bliže urediti ovo pitanje, pa razumeti ovo zakonsko određenje tako da  se novo lekarsko uverenje zapravo dostavlja najkasnije pre isteka roka važenja tekućeg lekarskog uverenja.

U slučaju kad je lovcu izdat oružni list za lovačko oružje, pomenuto uverenje dostavlja  i pre isteka lekarskog uverenja, u kom mora pisati do kad važi, ali  i pre isteka pomenutog  petogodišnjeg roka. Sa druge strane,  pošto je  važnost odobrenja za nabavljenje oružja 6 meseci od  izdavanja odobrenja,  novo uverenje o zdravstvenoj sposobnosti se dostavlja Policijskoj upravi jedino ako prethodno ističe pre same faktičke nabavke oružja ili pre pomenutog roka za nabavljanje od 6 meseci. Zato što se nadležnom organu uz zahteva za nabavljanje oružja podnosi i lekarsko uverenje a nadležni organ nakon što sprovede postupak (i ukoliko su ispunjeni svi zakonom propisani uslovi) izdaje odobrenje za nabavljanje oružja. Tako da od dana izdavanja lekarskog uverenja pa do izdavanja odobrenja prolazi određeno vreme, a onda od dana izdatog odobrenja teče rok od 6 meseci za nabavljanje samog oružja.

Član 47. stav 1. tačka 6. u vezi člana 17. stav 1.

prekršaj nepodnošenja zahteva za izdavanje oružnog lista

Kada se  na osnovu odobrenja nadležnog organa nabavi    lovačko vatreno oružje, u daljem   roku od 8 dana od dana nabavke  mora se  podneti zahtev  nadležnom organu  – Policijskoj upravi u mestu prebivališta, radi izdavanja oružnog lista. Rok od osam dana se računa tako da se ne broji dan u koji je oružje nabavljeno već prvi sledeći. Pa ako je puška nabavljena 01. u mesecu, broji se 02. u mesecu kao prvi dan roka, tako da se zahtev mora podneti do 10. u mesecu odnosno zaključno sa 09.

Član 47. stav 1. tačka 7. u vezi člana 17. stav 2.

prekršaj nepodnošenja zahteva radi registracije novonabavljenog oružja

Ako se na osnovu odobrenja nadležnog organa nabavi lovačko vatreno oružje, a nabavilac već poseduje oružni list za istu vrstu oružja,   u daljem  roku od 8 dana mora  podneti  zahtev nadležnom organu – Policijskoj upravi u mestu prebivališta, radi registracije tog novonabavljenog oružja.

Član 47. stav 1. tačka 8. u vezi člana 17. stav 6.

prekršaj nepodnošenja zahteva za izdavanje novog oružnog lista

Najkasnije 30 dana  pre isteka roka važenja oružnog lista (a oružni list se izdaje sa rokom važenja do 10 godina)  za lovačko  vatreno oružje mora se  nadležnom organu – Policijskoj upravi u  mestu prebivališta,  podneti zahtev za izdavanje novog oružnog lista. Čime se ponovo u određenoj meri proverava ispunjenost uslova za držanje oružja.

Član 47. stav 1. tačka 10. u vezi člana 19. stav 4.

prekršaj  nepodnošenja zahteva za registraciju otuđenog ili razmenjenog oružja

Kada se  prenese vlasništvo nad lovačkim vatrenim oružjem (lovačkom puškom) ili se one  razmene, mora se u roku od 8 dana  Policijskoj upravi u  mestu prebivališta,  podneti zahtev za registraciju oružja. Jer se na ovaj način u ispravu o oružju – oružnom listu  i u evidenciju MUP-a, unose podaci o novostečenom oružju – marka, model, kalibar, fabrički broj.

Član 47. stav 1. tačka 15. u vezi člana 27. stav 4.

prekršaj neprijavljivanja trajnog onesposobljavanja oružja

Vlasnik lovačkog vatrenog oružja je dužan da prijavi trajno  onesposobljavanje tog oružja („trajno“ znači da se ne može ponovo vratiti u pređašnje stanje, da iz njega ponovo može da se ispali metak), nadležnom organu – Policijskoj upravi u mestu prebivališta, u roku od 8 dana. Zato što se nakon ove prijave a uz podnošenje i potvrde o onesposobljavanju oružja, podatak da je oružje onesposobljeno beleži u oružni list i utiskuje na samom oružju.

Član 47. stav 1. tačka 16. u vezi člana 29. stav 1.

prekršaj neobaveštavanja MUP-a o posedovanju oružja, radi njegovog preuzimanja

Ako lovac ali i   iko drugi, nakon smrti vlasnika na bilo koji način dođe u posed njegove registrovane lovačke puške,  dužan je da u roku od 45 dana od dana smrti  obavesti najbližu organizacionu jedinicu Ministarstva unutrašnjih poslova – a to je policijska uprava, stanica, ispostava  ili odeljenje policije, da bi se ta puška preuzela i čuvala do određivanja naslednika.  Čime se zapravo spečava da dođe u posed neovlašćenih lica.

 

Prema propisanoj kazni prekršaji iz člana 48. su teži .

Član 48. stav 1. tačka 1. u vezi člana 19. stav 6.

prekršaj otuđivanja oružja licu bez važećeg odobrenja za nabavljenje oružja

Lovac kao  vlasnik registrovanog lovačkog vatrenog oružja  ne sme to oružje da otuđi – pokloni, proda ili  razmeni, sa licem koje ne poseduje važeće odobrenje za nabavljanje lovačkog oružja. Zato što time oružje daje neovlašćenom licu, licu za koje nije utvrđeno da ispunjava zakonske uslove za nabavljanje ali i držanje lovačkog vatrenog oružja.

Član 48. stav 1. tačka 5.  u vezi člana 28. stav 3.

prekršaj nepredavanja oružja

Ako je  protiv lovca pred policijskom upravom pokrenut upravni postupak za oduzimanje lovačkog vatrenog  oružja, dužan je da   na zahtev policijskog službenika  odmah a  najkasnije u roku od 48 sati,  preda to oružje.

Kod ovog prekršaja  se za oružje u sudskom postupku neće odrediti zaštitna mera njegovog oduzimanja    jer je ono već predmet oduzimanja u drugom postupku – upravnom.

Član 48. stav 1. tačka 6.  u vezi člana 31. stav 1.

prekršaj neprijavljivanja nestanka oružja

Lovac je  kao vlasnik registrovanog lovačkog oružja, lovačke puške, dužan da  nadležnom organu – Policijskoj upravi prema mestu prebivališta,  prijavi nestanak te lovačke puške. I to   odmah kako primeti njen nestanak ali  najkasnije u roku od 24 sata. Svrha ovoga je  da  se preduzmu  mere da se ono pronađe i time  spreči da bude u posedu neovlašćenog lica i da se njime ugrozi bezbednost lica i objekata.

Član 48. stav 1. tačka 7.  u vezi člana 32. stav 1.

prekršaj nepažljivog rukovanja oružjem i nesavesnog čuvanja oružja

Lovac je i kao fizičko lice i kao  vlasnik lovačkog vatrenog oružja dužan

1)  da pažljivo rukuje  lovačkom puškom;  da  je oprezan i odgovoran u rukovanju, da vodi računa da je ispražnjena i prelomljena kad je u zatvorenoj prostoriji, kad odlazi do mesta lova i  kad lov prestane,  da se pri lovu puni i    prazni na dati znak, da ne sme biti uperena prema drugom, da se ne puca prema drugom ni prema objektima (što su zapravo mere bezbednosti kojih su dužni da se pridržavaju učesnici u lovu), da ne puca van lova i takmičenja,

2) da je čuva savesno, na način da ne dođe u posed neovlašćenog lica; a neovlašćeno lice je ono koje nema ovlašćenje nadležnog organa za za nabavljanje i držanje tog oružja. Nesavesno čuvanje je i kad puška nije obezbeđena – nije nedostupna, zaključana, sa bravicom i slično ali i kada je vlasnik svojevoljno da  kome ne treba.

Ako se uradi protivno ovim dužnostima i usled toga se ugrozi bezbednost ljudi i objekata (kada se samo i stvori mogućnost da neko bude povređen ili neka imovina oštećena), postoji uzročno-posledična  veza  između nepažljivog rukovanja oružjem i nesavesnog čuvanja oružja i ugrožavanja bezbednosti ljudi i objekata !

 

Član 48. stav 1. tačka 8. u vezi člana 32.

prekršaj neovlašćenog davanja oružja

Ovaj prekršaj postoji kada vlasnik lovačkog vatrenog oružja izvršio poslugu tog oružja suprotno Zakonu o oružju i municiji tako što ga da

– lovcu  koji nema oružni list za tu vrstu oružja,

– radi popravke ili  prepravke licu koje nije ovlašćeni serviser,

– radi komisione prodaje licu koje   nije ovlašćeni prodavac.

Jasno je dakle, da se lovačka puška može dati drugom lovcu samo ako ima oružni list za tu vrstu lovačke puške, a serviseru i prodavcu samo ako su ovlašćeni. A ovlašćeni su ako im je Ministarstvo unutrašnjih poslova rešenjem odobrilo bavljenje popravljanjem, prepravljanjem i prometom oružja, delova za oružje i municije.

Član 48. stav 1. tačka 10. u vezi člana 34. stav 2.

prekršaj nepodnošenja zahteva za registraciju uvezenog oružja

Lovac je dužan da u roku od 8 dana od dana uvoza lovačke puške podnese  zahtev za njenu registraciju nadležnom organu – Policijskoj upravi u svom prebivalištu.

Član 48. stav 1. tačka 11. u vezi člana 34. stav 5.

prekršaj neprijavljivanja prenošenja oružja i municije preko državne granice

Kada vlasnik lovačke puške  prenosi pušku i municiju za nju, preko državne granice – na međudržavnom graničnom prelazu (radi se naravno, o zakonitom prelasku) dužan je da  to prijavi organu nadležnom za sprovođenje granične kontrole (to je granična policija Ministarstva unutrašnjih poslova ali u određenim slučajevima može biti i carinski organ).

Ovde se radi o  oružju koje se privremeno unosi, iznosi ili je u tranzitu. S tim da mora biti ispunjen i uslov iz člana 33. Zakona o oružju i municiji – da ima izdatu ispravu o tom oružju, da tu ispravu ima kod sebe i da je oružje spakovano u odgovarajuću ambalažu – kofer, kutiju, futrolu (koja onemogućava njegovu trenutnu upotrebu), da je ispražnjeno od municije.

Ispunjavanjem ovih propisanih dužnosti sprečićemo pravdanje s početka teksta „ … pa nisam znao … “ !

 

 

Vladimir Živankić

Sudija Prekršajnog suda u Kikindi

16 KOMENTARA

  1. Pa po zakonu, moraš da budeš član streljačkog društva da bi dobio dozvolu za vazdušnu pušku, član lovačkog društva za bilo koju drugu pušku.
    „U skladu sa Zakonom o oružju i municiji (“Službeni glasnik“ 9/92, 44/98), oružje se može nabavljati uz odobrenje nadležnog organa. Nadležni organ je organizaciona jedinica ovog Ministarstva u opštini u kojoj podnosilac zahteva ima prebivalište, odnosno sedište. Odobrenje je potrebno za vatreno, vazdušno, posebno i oružje sa tetivom. Pravna lica kojima je to potrebno za obavljanje delatnosti mogu nabavljati i dugo automatsko oružje. Zabranjeno je posedovati gasno, hladno i rasprskavajuće oružje, kao i prigušivače, infra-crvene i laserske nišane.

    Odobrenje za nabavljanje oružja se izdaje građanima koji su punoletni, poslovno sposobni, obučeni za rukovanje oružjem, koji nisu osuđivani za krivična dela sa elementom nasilja, niti se protiv njih vodi krivični postupak po službenoj dužnosti, nisu kažnjavani za prekršaje iz Zakona o oružju i municiji i Zakona o javnom redu i miru, niti se protiv njih vodi postupak za ove prekršaje. Osim toga, utvrđuje se da li bi izdavanjem odobrenja bila ugrožena sigurnost drugih ljudi, odnosno javni red i mir.

    Članstvo u lovačkoj ili streljačkoj organizaciji kao i odsluženje vojnog roka nisu uslov za dobijanje odobrenja.“

  2. Ne treba Dozvola samo licna karta.Ako je jacina puska veca od 200km/h onda ces dobiti papir sa kojom moras se javiti u mupu u roku 8dana.I tako ces prijaviti svoju pusku.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here